Interpretacje w temacie: Informacje podatkowe

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Informacje podatkowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2003 r. (uzupełniane pismami z dn. 18.02.2003 r. i z dn. 26.02.2003 r.) zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Starachowicach informuje, że zasady przekazywania środków płatniczych normuje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939 ze zm.). W ...

Spółka świadczy usługi brokerskie (pośrednictwa) w zakresie ubezpieczeń i reasekuracji m.in. poprzez odstępowanie części ryzyka ubezp. reasekuratorom zagranicznym. Czy na Spółce ciąży obowiązek określony w art. 82 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej polegający na obowiązku informowania organu podatkowego o zawartych z nierezydentami umowach.

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.03.2004 Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr.137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: Stosownie do postanowień art. 82 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadz ...

Czy na spółce spoczywa obowiązek złożenia informacji o wymienionych wynagrodzeniach wynikający z treści art. 82a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa?

Spółka akcyjna zawiera umowy, w wyniku których osoby fizyczne z Wielkiej Brytanii, Austrii i Niemiec będące nierezydentami świadczą usługi (wykonują pracę) na rzecz tej spółki, za które otrzymują wynagrodzenie od podmiotu będącego nierezydentem. Wypłacający wynagrodzenie nie bierze udziału w zarządzaniu lub kontroli spółki oraz nie posiada udziału w kapitale spółki upraw-niającego do co najmniej 5 ...

Jakie obowiązki w zakresie sporządzania informacji podatkowej ciążą na podatniku zawierającym umowy z nierezydentami?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo z dnia 29 marca 2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu - 1 kwietnia 2004 r.) w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Przedmiotem zapytania jest znaczenie uży ...

Czy Spółka może dokonać korekty faktur mimo prowadzonego wobec niej postępowania podatkowego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a. § 1 i 4, art. 165a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku , z dnia 02.02.2006r (data wpływu do tut. Urzędu), uzupełnionego 24.02.2006r żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu ...

Podatnik zwrócił się z pytaniem dotyczącym sporządzania informacji ORD-W1 o wynagrodzeniach wypłacanych przze nierezydenta osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie usług.

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.) w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, na wniosek Strony z dnia 03.02.2006 r. (data wpływu do tut. Organu 28.02.2006 r.) uzupełnionego o ...

Czy obowiązek przesyłania naczelnikowi urzędu skarbowego comiesięcznych informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych osób prowadzących działalność gospodarczą, wynikający z art.82 §2 Ordynacji podatkowej, dotyczy również rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych, prowadzonych dla klientów Banku na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności w zakresie usług finansowych Bank oferuje m.in. prowadzenie rachunków bankowych dla klientów. Podstawą prawną prowadzenia tych rachunków jest art. 49 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe. Natomiast zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi klienci w z ...

Dotyczy zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie: obowiązku składania informacji podatkowych w trybie art. 82 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r, Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o. o., z miesiąca lutego.2006r, żądającego udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie: obowiązku składania informacji podatkowych w trybie art. 82 § 1 pkt 2 Ordynacji podatko ...


Czy zasadna jest w dalszym ciągu wykładnia art. 82 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którą Dom Maklerski ma obowiązek ujawniać w trybie tego artykułu dane osób, które za pośrednictwem Domu Maklerskiego nabywają lub zbywają akcje oraz inne informacje dotyczące takich umów w sytuacji, kiedy Dom Maklerski działa po pierwsze we własnym imieniu, ale na rachunek zleceniodawcy, po drugie w sytuacji, kiedy Dom Maklerski działa jako pełnomocnik w cudzym imieniu i na cudzy rachunek.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Domu Maklerskiego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie biorąc pod uwagę przedstawiony stan ...

Generowanie strony w 88 ms