Drukuj

Czy w sytuacji gdy korzystający nie mogąc wykonać postanowień umowy leasingowej zostaje zastąpiony przez inny podmiot który wstępuje wówczas we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z tej samej umowy leasingowej, kontynuując jednocześnie użytkowanie przedmiotu leasingu ulegnie zmianie podstawowy okres umowy leasingu?

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego odpowiadając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137 poz.926 ze zm.) na zapytanie podatnika z dnia 19.07.2004r. (data wpływu do tutejszego urzędu- 22.07.2004r.) informuje co następuje:

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że spółka XXX Sp. z o.o. prowadzi działalność leasingową.

W prowadzonej działalności mają miejsce sytuacje w których Korzystający nie mogąc wykonać postanowień umowy leasingowej zostaje zastąpiony przez inny podmiot który wstępuje wówczas we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z tej samej umowy leasingowej, kontynuując jednocześnie użytkowanie przedmiotu leasingu.

Spółka zapytuje, czy w takiej sytuacji ulegnie zmianie podstawowy okres umowy leasingu?

Zgodnie z treścią art. 17a pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 54 z 2000r. poz. 654 ze zm.) – przez podstawowy okres umowy leasingu rozumie się czas oznaczony, na jaki została zawarta ta umowa, z wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona.

Zdaniem Naczelnika II MUS, zmiana korzystającego w umowie leasingu który wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki z niej wynikające nie powoduje zmiany podstawowego okresu trwania umowy leasingu i leasingodawca będzie w dalszym ciągu uprawniony do odsprzedaży przedmiotu leasingu nowemu korzystającemu po cenie uzgodnionej w przedmiotowej umowie leasingu z poprzednim korzystającym.

W sytuacji gdy zmienia się korzystający (wstępując we wszystkie prawa i obowiązki poprzedniego) a podstawowy okres trwania umowy leasingu nie ulega zmianie (przedłużeniu lub skróceniu) to finansujący zachowuje prawo do odsprzedaży przedmiotu leasingu zgodnie z ceną uzgodnioną w umowie leasingu która nie może być niższa od hipotetycznej wartości netto przedmiotu leasingu.

Podobne interpretacje: