Drukuj

Podatnik wnioskiem z dnia 14.11.02 r. wystąpił o restrukturyzację zaległości podatkowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 30.08.2002 o restrukturyzacji.... Zdaniem podatnika z uwagi na należności sporne postępowanie restrukturyzacyjne zostało zawieszone – a zgodnie ze stanem faktycznym zostało umorzone przez Organ restrukturyzacyjny. Czy – zgodnie z art. 6. ust. 1 ww. ustawy – będzie podlegać restrukturyzacji zobowiązanie wobec budżetu w sytuacji gdy kontrola podatkowa została zakończona podpisaniem protokołu z kontroli w dniu 28.06.2002, a od decyzji wydanej w 2004 r. podatnik wniesie odwołanie ?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 06.04.2004 (bez znaku, data wpływu 09.04.2004 r.) oraz pismo z dnia 06.04.2004 przesłane przez Łódzki Urząd Skarbowy – za pismem z dnia 19.04.2004 znak III-2/448-73/04 – Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew informuje, jak niżej:

Zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1287 ze zm.) restrukturyzacji podlegają należności z tytułu podatków znane na dzień 30 czerwca 2002 r.. Zgodnie zaś z zapisem art. 2 pkt 3 i pkt 4 ustawy za należności znane uważa się także należności sporne, wynikające z ewidencji lub rejestrów prowadzonych przez organ restrukturyzacyjny itd.

Przy czym w przypadku istnienia należności spornych postępowanie w sprawie restrukturyzacji ulega zawieszeniu, do dnia zakończenia sporu prawomocną decyzją albo do dnia wycofania wniosku, odwołania lub skargi – art. 15 ww. ustawy o restrukturyzacji...

Wnioskiem z dnia 14.11.2002 r. Spółka z o. o. „K... M... T... P...” wystąpiła do tut. Organu o restrukturyzację należności z tytułu podatków – dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku od towarów i usług (VAT) – przedsiębiorstwa Pana T....P......We wniosku zawarto informację, iż Spółka z o. o. „K... M...” jest następcą prawnym przedsiębiorstwa Pana T... P... wniesionego aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Po rozpatrzeniu wniosku decyzją z dnia 24.12.2002 r. Nr XV/R/368/02 tut. Organ umorzył jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie restrukturyzacji zgłoszonych należności z uwagi na brak następstwa prawnego w rozumieniu przepisów prawa podatkowego.

Z akt sprawy wynika bowiem, że kapitał zakładowy Spółki z o. o. „K... M...T... P...” (zawiązanej aktem notarialnym z dnia 30.11.2000 r. i wpisanej do rejestru handlowego postanowieniem Sądu z dnia 12.12.2000 r.) podwyższony został z kwoty 4.000,00 zł do kwoty 30.004.000,00 zł (akt notarialny z dnia 22.12.2000 r.) w wyniku wniesienia aportem przedsiębiorstwa Pana T... P... do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nowe udziały objął Pan T... P....

Zdaniem tut. Organu w przedmiotowej sprawie nie miało miejsca przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (art. 551) – nie można więc stwierdzić następstwa prawnego w rozumieniu przepisów prawa podatkowego – art. 93a § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa cyt. powyżej, zgodnie z którym osoba prawna zawiązana w wyniku przekształcenia spółki nie mającej osobowości prawnej wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

Dodatkowo należy zauważyć, że Jednostka nie skorzystała z uprawnień wypowiedzenia się co do zebranego materiału, nie wniosła też odwołania od ww. decyzji umarzającej postępowanie restrukturyzacyjne – decyzja została doręczona dnia 13.01.2003 r. i jest prawomocna.

Tak więc w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania ww. przepis art. 6 ust. 1, w związku z art. 2 pkt 3 i pkt 4, ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji...bowiem postępowanie restrukturyzacyjne nie zostało zawieszone z uwagi na należności sporne ale zostało umorzone ze względu na bezprzedmiotowość wniosku

Podobne interpretacje: