Drukuj

Kiedy przedawnia się zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 1995?

Zgodnie z art. 59 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek :

 1. zapłaty,
 2. pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta,
 3. potrącenia,
 4. zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku,
 5. zaniechania poboru,
 6. przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych,
 7. przejęcia własności nieruchomości lub prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym,
 8. umorzenia zaległości,
 9. przedawnienia

Art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, iż zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż zakład pracy wypłacił Panu w 1995 r. świadczenie pieniężne jako dofinansowanie do mieszkania. Od wypłaconego świadczenia płatnik nie pobrał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, ani też nie uwzględnił kwoty wypłaconego świadczenia w osiągniętych za 1995 r. przez Pana dochodach w zakładzie pracy, z których rozliczył się Pan w zeznaniu rocznym. Do końca 2003 roku nie została doręczona Panu żadna decyzja określająca zobowiązanie podatkowe za 1995 rok inne niż wynikające ze złożonego zeznania podatkowego. Obecnie w 2004 roku płatnik postanowił do Pana dochodu za 2004 rok doliczyć świadczenie (dofinansowanie) wypłacone w 1995 rok.

Termin płatności podatku dochodowego od osób fizycznych za 1995 rok upłynął 30 kwietnia 1996 roku, natomiast w myśl art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności.

W związku z powyższym zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1995 rok przedawniło się z upływem 2001 roku.

Podobne interpretacje:

  Tematy poruszane w interpretacji: