Interpretacje w temacie: Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Czy premie pieniężne otrzymane w okresie od 01.05.2004 r. do 31.12.2005 r. z tytułu udziału w sprzedaży premiowej podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeśli tak czy należy rozliczyć podatek wraz z odsetkami?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.01.2005 r. bez znaku uzupełnionego pismem z dnia 11.02.2005 r. bez znaku w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego postanawiam: ocenić stanowisko Strony jako nieprawidłowe. UZASADNIENIE ...

Skoro decyzje "wymiarowe�� organów obu instancji zawierające określenie wysokości zaległości, zostały wyeliminowane z obrotu prawnego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 11 lutego 2004r. sygn. akt SA/Sz 817/02, to decyzja określająca wysokość odsetek stała się bezprzedmiotowa. Z tej przyczyny nie można stwierdzić, iż Sąd uchylając te decyzję naruszył powołany przepis art. 53 Ordynacji podatkowej.

Wyrokiem z 18 lutego 2004 r. sygn. akt SA/Sz 829/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z 12 marca 2002 r. Nr PP.1.36-820/11/2002 oraz poprzedzającą j ą decyzję Inspektora Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie z 28 grudnia 2001 r. Nr UKS-DO-11/1/32/0645/2001/1298/K-3 w przedmiocie odsetek od zaległości podatkowych sp. z o.o. ...

Czy podlegają opodatkowniu zasądzone wyrokiem Sądu odsetki od świadczeń: zadośćuczynienia, odszkodowania i renty? Czy podlegają naliczeniu odsetki za zwłokę z tytułu nieuiszczenia podatku dochodowego za rok 2003 w ustawowym terminie, w sytuacji wystawienia przez płatnika błędnej informacji PIT-SC i jej skorygowania dopiero w I/2005 roku?

W dniu 05.04.2005 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż w dniu 30 września 2002 r. Sąd Okręgowy zasądził od Skarbu Państwa - Ministra Zdrowia na rzecz wnuczki, której Pani jest opiekunem praw ...

1. Przepis art. 54 Ordynacji podatkowej przewiduje osiem wyjątków od zasady naliczania odsetek od zaległości podatkowej. Skoro odsetki uzyskują samoistny byt to powinny być określane w odrębnej decyzji. 2. Obowiązek opłacania odsetek od zaległości podatkowych i określania ich wysokości przez organy podatkowe wynikał z części ogólnej materialnego prawa podatkowego, a konkretnie z art. 53 § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej.

Wyrokiem z 31 marca 2004 r. sygn. akt SA/Sz 1475/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2002 r. Nr PB. 1.22-820/22/2002 określającą W spółce z o.o., z siedzibą w S odsetki od zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych za 1997 r. Przyczyną uchylenia decyzji „odsetkowej" było równoczesne uchylenie przez Sąd wyrokiem (z 31 ma ...


Dotyczy prawa organu podatkowego do naliczenia odsetek za zwłokę, przypadających do zapłaty w związku z obowiązkiem złożenia korekty zeznania podatkowego za 2001 r.

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 21 grudnia 2005 r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty z dnia 15 grudnia 2005 r. Nr I//415 - 86- 179/05/ZDB - odmawia zmiany w/w postanowienia. Z dokumentacji podat ...

Dotyczy naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, w przypadku zbyt wczesnego rozpoznania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu dostawy towarów przez komitenta na rzecz komisanta.

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 4.10.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, dotyczący konsekwencji zbyt wczesnego rozpoznania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów przez komitenta na rzecz kom ...

Czy w sytuacji, gdy decyzja jest na etapie rozpatrywania przez WSA w należy podjąć działania zmierzające do zapłaty podatku VAT? Podatnik nie chciałby pozostawać w zwłoce i płacić odsetek, gdyby okazało się że skarga nie zostanie załatwiona pozytywnie.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 § 1 w związku z art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08. 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 25.05.2006r. uzupełnionego pismem z dnia 04.07.2006 o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika dotyczącej nal ...


Czy Urząd Skarbowy ma prawo naliczyć i pobrać odsetki od zaległości podatkowej w przypadku, gdy jednocześnie na koncie podatnika występuje nadpłata w okresie, za który są naliczane odsetki od tej zaległości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 40 ms