Interpretacje w temacie: Przedawnienie

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Czy otrzymana w 1997r. przez funkcjonariusza Policji kwota pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w dacie jej faktycznego otrzymania (wypłaty) czy też w dacie jej umorzenia?

Podatnik w 1997r. decyzją Komendanta Rejonowego Policji otrzymał pomoc finansową w kwocie 7.768, 80zł na zakup lokalu mieszkalnego. W 2004r. kwota ta została podatnikowi przez Komendę Policji umorzona i jednocześnie z chwilą umorzenia płatnik doliczył ją do przychodów podatnika ze stosunku służbowego podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ocena prawna stanu faktyczne ...

Jeżeli czynności egzekucyjne przerywające bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego miały miejsce pod rządami ustawy o zobowiązaniach podatkowych, to skutki tych czynności w postaci przerwania biegu przedawnienia i powodujące, że zaczął on biec na nowo, oceniane muszą być na podstawie obowiązujących w tym czasie przepisów prawa materialnego, zawartych w art. 30 ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 26.03.2004 r. sygn. akt I SA/Lu 591/03 Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie oddalił skargę Witolda P. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 13.10.2003 r. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego. Dyrektor Izby Skarbowej powyższym postanowieniem utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Ska ...

czy zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką ulegają przedawnieniu

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko XXX przedstawione we wniosku z dnia 21.09.2005 r., które wpłynęło w dniu 22.09.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

Nie jest w sprawie sporny fakt, iż doręczenie zawiadomienia o zastosowaniu środków egzekucyjnych w rozumieniu art. 32 § 2 i art. 67 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nastąpiło w dniu 11 maja 1999 r. Oznacza to przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego określonego w decyzji organu podatkowego pierwszej instancji z dnia 15.04.1999 r., a którego termin upłynął z dniem 31.12.2002 r. Okoliczność, iź Sąd uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 18.10.2000 r.- nie obalała domniemania prawidłowości decyzji organu pierwszej instancji w oparciu, o którą wystawiono tytuł wykonawczy co oznacza, że do czasu jej wzruszenia nie może być też kwestionowana legalność tego tytułu wykonawczego oraz podjętych w oparciu o niego środków egzekucyjnych. Natomiast uchylenie decyzji organu podatkowego pierwszej instancji, w sytuacji gdy umożliwia ona prowadzenie postępowania podatkowego i jego kontynuacji - nie wywołuje skutków materialnoprawnych jak w przypadku stwierdzenia nieważności decyzji, lecz tylko skutki procesowe. Są to skutki ex nunc, a więc powstałe dopiero od dnia jej uchylenia czyli od dnia 30.12. 2003 r. Oznacza to, że uchylenie decyzji podatkowej stanowiącej podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego nie spowodowało pozbawienia podjętych zgodnie z prawem środków egzekucyjnych ich mocy prawnej, które zostały przez nie wywołane ani prawnej skuteczności przerwania biegu przedawnienia.

Wyrokiem z dnia 28 września 2004 r. I SA/Bd 312/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Bogdana D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2004 r. Nr PB2/4117-53/04 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 r. Z przyjętych przez Sąd ustaleń wynika, że decyzją z dnia 15 kwietnia 1999 r. Nr PG-2-823-20/1/99 Urząd Skarbowy w Bydgosz ...


Czy posiadane zeznania podatkowe dotyczące rozliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych i rachunki remontowe, z okresu 1993-2000 nadal należy przechowywać, czy też można je zniszczyć?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia nadanego w urzędzie pocztowym w dniu 06.02.2007 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie z dnia 24.01.2007 r. Nr DO/415-49/06 w sprawie udzielenia interpretacji co d ...

1. W postępowaniu egzekucyjnym ocena zarzutu o przedawnieniu zobowiązań podatkowych, zgłoszonego w trybie art. 33 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, może sprowadzać się jedynie do ustalenia czy postępowanie to zostało wszczęte przed upływem określonego w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych. 2. Skoro postępowanie zostało wszczęte po wejściu w życie Ordynacji podatkowej, zatem tylko przepisy tej ustawy dotyczące przedawnienia zobowiązania podatkowego mogły być stosowane.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 2 grudnia 2005 r. sygn. akt I SA/Bd 506/05 wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Wojciecha C... na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 9 czerwca 2005 r. w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów na prowadzenie postępowania egzekucyjnego., Wojciech C..., wniósł zarzuty na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy o postępowa ...

Prawidłowe sformułowanie podstaw skargi kasacyjnej polega na powołaniu konkretnych przepisów prawa, którym uchybił Sąd i uzasadnieniu zarzutów ich naruszenia. Wymaganie określenia podstaw skargi kasacyjnej i ich uzasadnienia obejmuje wskazanie, które przepisy zostały naruszone, na czym to naruszenie polegało, a w razie zgłoszenia zarzutu naruszenia prawa procesowego wskazanie dodatkowo, że wytknięte uchybienie mogło mieć wpływ na wynik sprawy.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 29 listopada 2005 r., sygn. akt I SA/Bd 508/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę W... Towarzystwa ... we W... na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2005 r., nr PB-3/4117-69/05 w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej płatnika i określenia niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zali ...

Czy wymienione dochody budżetowe mieszczą się w definiowanych w art. 2 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa – pozapodatkowych należnościach budżetu państwa do których nakładania uprawnione są inne niż wymienione w art. 1 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – organy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy wymienione dochody budżetowe mieszczą się w definiowanych w art. 2 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa – pozapodatkowych należnościach budżetu państwa do których nakładania uprawnione są inne niż wymienione w art. 1 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – organy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 22 ms