Interpretacje w temacie: Termin przedawnienia

Ścieżka aktualnego tematu

Orzeczenie sądu niemieckiego stwierdzające nabycie prawa do spadku jest pismem w rozumieniu art. 6 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 45, poz. 228).

Minister Sprawiedliwości wniósł rewizję nadzwyczajną od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2000 r. .... Zaskarżonym wyrokiem zostały uchylone decyzje podatkowe organów obu instancji z tego względu, iż zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w sprawie dotyczącej spadku otwartego w 1967 r., w któr ...

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się, jeżeli termin przewidziany w art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa upłynął przed wydaniem decyzji organu odwoławczego.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 28 stycznia 2003 r., sygn. SA/BK 536/02, na podstawie art.49 ust.2 ustawy z 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74 poz. 368 ze zm.) wystąpił o wyjaśnienie przez skład siedmiu sędziów tego Sądu przytoczonej w sentencji uchwały wątpliwości prawnej. Wątpliwość ta powstała na tle następującego stanu faktycznego. Urząd Skarbo ...

Przez jaki okres mam obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej?

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowanie przepisów prawa podatkowego odnośnie przechowywania dokumentacji podatkowej - na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuję: Prosi Pan o wyjaśnienie przez jaki okres ma obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej. T ...

Termin płatności podatku od towarów i usług wyznacza art. 26 ustawy, jest nim 25 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Prawidłowo w rewizji nadzwyczajnej wskazano, że początkowy termin przedawnienia wyznacza dzień 31 grudnia roku, w którym podatek winien zostać zapłacony, a nie dzień 26 miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, jak przyjął NSA.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 30 października 2001 r. uchylił decyzję Izby Skarbowej w Olsztynie w przedmiocie podatku od towarów i usług w części dotyczącej podatku za lipiec, wrzesień, październik 1994 r., w pozostałej części skargę oddalił. Zaskarżoną decyzją z dnia 27 marca 2000 r. Nr PP - 732-2-19/2000 Izba Skarbowa w Olsztynie utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbo ...

Jaki jest okres przechowywania kopii wydruków z kas fiskalnych ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zawarte w piśmie z dnia 17.08.2004 r. (wpływ do urzędu 19.08.2004 r.) zapytanie dot. okresu przechowywania paragonów z kasy fiskalnej, wyjaśnia: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipc ...Pytanie dotyczy rodzaju dokumentów finansowych podlegających archiwizowaniu oraz okresów przechowywania dobowych raportów fiskalnych oraz kopii faktur VAT wraz z odpowiednim oryginałem paragonu kasowego.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku z wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej rodzaju dokumentów finansowych podlegających archiwizowaniu, stosownie do swojej właściwości, Naczelnik Urzędu Skarb ...

W jaki sposób należy interpretować art. 70 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa w jego nowym brzmieniu: "Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następnego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny"

W odpowiedzi na pismo znak: KS 077/295/2005 z dnia 27.09.2005 r. Izba Skarbowa w Kielcach informuje, co następuje: Zgodnie z obowiązującym po dniu 01.09.2005 r. przepisem art. 70 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został powi ...

Jak długo należy przechowywać kopie raportów i paragonów fiskalnych drukowanych przez fiskalne kasy rejestrujące?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa, tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nidzicy, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.04.2005 r, (data wpływu do US 04.04.2005 r.) uzupełnionego w dniu 05.04.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie: "jak długo należy przechowywać ...

Generowanie strony w 27 ms