Interpretacje w temacie: Postępowanie podatkowe

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Zobowiązania podatkowe

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926) i związanymi z tym pewnymi niejasnościami w zakresie stosowania przepisów ww. ustawy do postępowań prowadzonych przez organy kontroli skarbowej, uprzejmie wyjaśniam: Przepis art. 31 ustawy o kontroli skarbowej w brzmieniu: "w zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania kontrolnego ...

1. W decyzji organu odwoławczego określono stronę postępowania poprzez wskazanie jej firmy i siedziby, powołanie decyzji wydanej w l instancji i wskazanie daty wniesienia odwołania. Wprawdzie dane te podano również w treści rozstrzygnięcia, jednakże nie zostały one pominięte, a zapoznanie się z treścią decyzji pozwala w sposób jednoznaczny ustalić jej adresata. Również i w tym przypadku strona nie miała wątpliwości, iż decyzja jest skierowana do niej, skoro wniosła od niej skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W tym stanie rzeczy brak było podstaw do uznania, iż organy podatkowe rażąco naruszyły przepisy postępowania, nie stosując się w sposób oczywisty do nakazu określającego elementy, jakie winny się znaleźć w decyzji. 2. Zatem, aby skorzystać z wyjątku od zasady potrącalności kosztów już poniesionych podatnik winien je tak udokumentować, aby wynikał z nich związek z przychodami roku, w którym je zarachowano. W przeciwnym wypadku obowiązuje ogólna zasada potrącania kosztów już poniesionych. 3. Dla prawidłowości określenia zobowiązania podatkowego decydujące znaczenie ma treść ustawy podatkowej. Koszt w ujęciu ekonomicznym (a takim ujęciem posługuje się ustawa o rachunkowości, które celem jest zapewnienie w sprawozdaniach finansowych rzetelnego obrazu finansów podmiotu, również z uwzględnieniem dalszych okresów) nie jest tożsamy pojęciowo z kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych. Jest to pojęcie szersze. 4. W podstawach kasacyjnych zarzucono Sądowi również naruszenie przepisu art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bez wskazania ustępów i punktów naruszonych przez Sąd. Ponadto, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 176 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zarzut ten nie został uzasadniony. Naczelny Sąd Administracyjny jest związany granicami skargi kasacyjnej, z urzędu bierze pod uwagę tylko nieważność postępowania (art. 183 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Nie może zatem zastępować strony w formułowaniu uzasadnienia zarzutu.

Wyrokiem z dnia 21 lutego 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę P spółki z o.o. w Szczecinie na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z 1 lutego 2002 r. Decyzją tą Izba Skarbowa utrzymała w mocy decyzję Inspektora Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie, określającą skarżącej wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 1997 r. i ...

1. Autor skargi kasacyjnej wskazuje na naruszenie art. 162 § 1 Ordynacji podatkowej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, stawiając pod jego adresem zarzuty merytoryczne, sprowadzające się w istocie do wadliwego zrozumienia przez sąd pierwszej instancji tego przepisu, który stanowi o uprawdopodobnieniu uchybienia terminu bez winy zainteresowanego. Zarzut taki nie może stanowić podstawy kasacyjnej w rozumieniu art. 174 pkt. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Przepis ten wymaga wskazania określonych przepisów tej ustawy lub innych ustaw, których naruszenia mógł się dopuścić sąd administracyjny orzekający w danej sprawie. 2. Uzasadnienie tego wyroku zawiera stan faktyczny, z którego wynika przebieg postępowania podatkowego w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 r. Uwzględnia on wszystkie niezbędne elementy pozwalające na ocenę legalności wydanego, a następnie zaskarżonego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie postanowienia Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 8 lutego 2002 r. Wskazują one także na wątki stanowiące przedmiot różnych ocen, tak ze strony podatkowego organu odwoławczego, jak i pełnomocnika strony skarżącej (strona 3 zaskarżonego wyroku). Na tej podstawie Sąd miał prawo uznać, iż postępowanie podatkowe przeprowadzone zostało bez naruszenia norm procesowych, a w szczególności art. 122 art. 187 § 1 oraz art. 188 Ordynacji podatkowej. Z podobnych względów nie można dopatrzyć się naruszenia prze Sąd powołanego przez autora skargi kasacyjnej przepisu art. 113 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z uwagi na nie ustosunkowanie się do zarzutów naruszenia art. 2 Konstytucji RP oraz art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej. 3. Uzasadnienie to zawiera zwięzłe przedstawienie stanu sprawy, zarzutów podniesionych w skardze, a także stanowisko stron, w rym z wyartykułowaniem ich różnic. Zwrócić przy tym należy uwagę, iż termin zwięzłe przedstawienie stanu sprawy oznacza zarówno krótki opis przebiegu sprawy toczącej się w ramach danego postępowania podatkowego, jak i zawarte w swej treści przedstawienie stanu faktycznego przyjętego przez sad, co ma miejsce w badanym wyroku. Uzasadnienie zaskarżonego wyroku zawiera wreszcie podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej uzasadnienie.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 22 stycznia 2004 r., sygn. akt SA/Sz 498/02, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę G PP- B Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, na postanowienie Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 8 lutego 2002 r., w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych. W uzasadnieniu zaskarżonego postanowi ...

Podatnik wystąpił z wnioskiem o potwierdzenie prawidłowości interpretacji formy rozliczenia otrzymanego w przyszłości bonusu pieniężnego od Importera za osiągnięcie określonych celów sprzedażowych zgodnie z obowiązującym w sieci Spółki x Programem Bonusów.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po dokonaniu weryfikacji postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 24.02.2005r., nr 1471/NTR1/443-43/05/MSt, dotyczącego odmowy udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowan ...

Czy istnieje możliwość odzyskania podatku VAT z tytułu zakupu w ramach programuSAPARD stolarki okiennej, wyposażenia kuchni w sprzęt AGD, materiałów do budowyCO, roślin ozdobnychywyposażenia łazienki, w związku z modernizacją budynku dla świadczenia usług agroturystycznych, w sytuacji nie prowadzenia działalności gospodarczej a usługi agroturystyczne bedą prowadzone w ramach wynajmu do 5 pokoi?

POSTANOWIENIE Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 19 maja 2005 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 20.05.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie możliwośc ...

Zapytanie w sprawie złożenia korekty zeznania podatkowego o dochodach osiągniętych w 2004r., a rozliczonych wspólnie na formularzu PIT-37 złożonym o wyznaczonym czasie, na którym brakuje podpisów małżonków”.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14 b § 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 06.10.2005r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Praga z dnia 28.09.2005r. Nr 1434/SD-DF/415/122/DW/05, pozostawiającego bez rozpatrzenia wniosek z dnia 24.08.2005r. (wpływ do Urzędu Skarbowego – 29.08. ...


dotyczyło potwierdzenia, że pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych może być udzielone osobie prawnej uprawnionej do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

DECYZJA Na podstawie art. 233 i art. 239 w związku z art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami)po rozpatrzeniu zażalenia Sp. z o.o. "A:" wniesionego pismem z dnia 18 kwietnia 2006r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie Nr 1471/DPD2/423-3/06/AB, z dnia 05 ...

Czy należności wypłacane w związku z zawartą umową licencyjną podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. w Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 16 listopada 2006r. wniesionego przez ...... na postanowienie Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 6 listopada 2006 r. Znak: ......stwierdzające że stanowisko ..... przedstawione we wniosku z d ...

Kto jest właściwy w sprawie stwierdzenia nadpłaty podatku pobieranego przez płatnika, jeżeli płatnik nieprawidłowo pobierał zryczałtowany 19% podatek?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku złożonym dnia 21.08.2006 r., uzupełnionym pismami złożonymi dnia 04.09.2006 r. oraz dnia 15.09.2006 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastos ...

Generowanie strony w 56 ms