Interpretacje w temacie: Strona

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Czy podatnik odbywający zasadniczą służbę wojskową może prowadzić działalność gospodarczą za pośrednictwem pełnomocnika?

Zgodnie z art. 136 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Z kolei zgodnie z art. 137 Ordynacji podatkowej pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Pełnomocnictwo powinno ...

Czy osoba prowadząca biuro rachunkowe na podstawie wystawionego przez Ministerstwo Finansów świadectwa kwalifikacyjnego może podpisywać sporządzane na podstawie prowadzonych ksiąg deklaracje podatkowe w tym również PIT-5 swoich klientów?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie informuje, że zgodnie z art. 136 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. W myśl art. 137 § 1 ww. ustawy pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo p ...

Spółka ma w przedmiocie swej działalności usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Zawiera umowy cywilnoprawne udzielające Spółce pełnomocnictwo do reprezentowania klientów przed urzędami skarbowymi. a) Czy Zarząd Spółki może udzielać dalszych pełnomocnictw swoim pracownikom? b) Czy klient musi udzielać pełnomocnictwa konkretnemu pracownikowi Spółki do składnia w imieniu podatnika deklaracji podatkowych?

a) Spółka mając w przedmiocie swej działalności usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, zawiera umowy cywilnoprawne udzielające Spółce pełnomocnictwo do reprezentowania klientów przed urzędami skarbowymi na podstawie art. 95 i następnych kodeksu cywilnego z możliwością ustanowienia przez Zarząd Spółki dalszych pełnomocników w osobach pracowników Spółki, b) Spółka nie rozumie wymagań urzędów skarb ...

Strona postępowania podatkowego.

Na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r Nr 8, poz. 60), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe l ...

Czy upoważniona przez pełnomocnika Spółki osoba może podpisywać deklaracje i zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), tj. CIT-2 i CIT-8, w pozycjach odnoszących się do osób uprawnionych do zarządzania jednostką.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr.8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 12 kwietnia 2005r. (wpływ do tut. Urzędu 13.04.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. potwierdzenia, iż: upoważniona przez pełnomocnika ...

Czy podatnik może złożyć wniosek w sprawie udzielenia interpretacji prawa podatkowego w trybie art. 14 ustawy Ordynacja podatkowa, gdy nie jest stroną i pytanie nie dotyczy jego indywidualnej sprawy?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając w trybie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z zażaleniem z dnia 11 lipca 2005 roku na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza z dnia 28 czerwca 2005 roku, nr PB I-2/4119/67/05 (doręczone Stronie dnia 4.07.2005 roku) w sprawie udzieleni ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa.

Decyzja Na podstawie art.14b § 5 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 16.05.2005r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie nr D3/443/37/05 z 06.05.2005r. odmawiające udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, orzekam: - odmówić uchylenia p ...

dotyczy osób uprawnionych do podpisywania deklaracji CIT.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14 b § 5 ustawy Ordynacja podatkowa Dyrektor Izby Skarbowej po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 9 września 2005 r. wniesionego przez Spółkę z o. o. "P" na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów z dnia 31 sierpnia 2005 r. znak 1438/423-237-10/2005/GE w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego ...

Czy pełnomocnik może podpisywać deklaracje PCC-1 w imieniu podatnika - osoby prawnej?

W przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym, udzieliła ona pełnomocnictwa osobie fizycznej do reprezentowania spraw Spółki przed organami podatkowymi. Spółka stoi na stanowisku, iż na podstawie takiego dokumentu, pełnomocnik ma prawo do działania w imieniu podatnika i na jego rachunek, do czego zalicza podpisywanie deklaracji PCC-1. Uzasadnia to treścią art. 136 ustawy Ordynacja podatkowa, któ ...

Podatnik oświadczył, że w celu sprawnego funkcjonowania firmy uczynił swoimi pełnomocnikami żonę i jednego z pracowników. W ocenie podatnika, pełnomocnicy (razem lub każdy z osobna) mogą dokonywać każdej transakcji prowadzonej przez firmę, podpisywać każdy dokument związany z jej funkcjonowaniem oraz reprezentować firmę w każdym przypadku kiedy zajdzie taka potrzeba. Podatnik wnosi o potwierdzenie słuszności interpretacji przepisów prawa.

Przepisy prawa podatkowego, co do zasady, nie określają czy np. deklaracje powinny być podpisywane osobiście przez podatników czy też w imieniu podatnika może to uczynić pełnomocnik. W doktrynie prawa podatkowego i utrwalonej linii orzecznictwa NSA powszechnie przyjmuje się jednak, że w sprawach nie uregulowanych w przepisach prawa podatkowego stosuje się odpowiednio przepisy prawa cywilnego. Z tr ...

Generowanie strony w 11 ms