Drukuj

Dotyczy interpretacji przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa w zakresie podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika oraz przy użyciu faksymile.

W dniu 18.10.2006 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Spółki z prośbą o podanie podstawy prawnej twierdzenia, że Organ podatkowy ma prawo do zakwestionowania i żądania podpisu podatnika gdy:Deklaracja podatkowa została podpisana przez pełnomocnika ustanowionego w trybie art. 136 Ordynacji podatkowej.Deklaracja podatkowa została w miejscu podpisu podatnika ostemplowana faksymile.

Z treści złożonego wniosku wynika, że podatnik ustanowił pełnomocnika w trybie art. 136 Ordynacji podatkowej. Pełnomocnik złożył Organowi Skarbowemu kopie pełnomocnictwa ze stosowną opłatą skarbową, zaś Organ Skarbowy nagminnie kwestionuje prawo do reprezentacji podatnika przez osobę trzecią na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa, a zwłaszcza do składania podpisów na deklaracjach podatkowych. Kwestionuje także prawo posługiwania się w powyższym zakresie faksymile. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych uzasadniają te działania wyrokiem Sądu Administracyjnego lub pismem Dyrektora Izby Skarbowej. We wniosku Spółka zwraca uwagę na to, iż w zbiorze orzecznictwa polskich sądów nie istnieje taki wyrok, a nawet gdyby istniał, nie posiada on mocy ustawodawczej, zaś pismo Dyrektora Izby Skarbowej, nie wydane w trybie art. 14a § 1, obowiązuje wyłącznie podległy mu personel, a w żadnym przypadku nie podatników.

Zdaniem Spółki, zawartym we wniosku:Kwestionowanie prawa do składania podpisu w imieniu podatnika jest bezprawnym ograniczeniem, umocowanego w treści art. 136 Ordynacji podatkowej, pełnomocnictwa.W kwestii dotyczącej faksymile brak jest podstaw prawnych do jej kwestionowania, ergo co nie jest zabronione jest dozwolone.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz stan prawny obowiązujący na dzień złożenia wniosku, tut. Organ podatkowy informuje, że zgodnie z treścią art. 133 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa, stroną w postępowaniu podatkowym jest podatnik, płatnik, inkasent lub ich następca prawny, a także osoby trzecie, o których mowa w art. 110–117a. Strona, na podstawie art. 136 Ordynacji podatkowej, może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.Pełnomocnikiem strony, jak wynika z art. 137 § 1 w/w ustawy – Ordynacja podatkowa, może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone ustnie do protokołu (§ 2 art. 137 Ordynacji podatkowej).Pełnomocnik, zgodnie z brzmieniem § 3 art. 137 w/w ustawy Ordynacja podatkowa, dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa. W poszczególnych wynikających w toku postępowania kwestiach mniejszej wagi organ podatkowy może nie żądać pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnikiem jest małżonek strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu jego upoważnienia do występowania w imieniu strony (art. 137 § 3a w/w ustawy).Zgodnie z § 4 art. 137 Ordynacji podatkowej, w zakresie nieuregulowanym w § 1–3a stosuje się przepisy prawa cywilnego.

Zdaniem tut. Organu podatkowego pełnomocnik strony, określony w cytowanym art. 137 Ordynacji podatkowej może w jej imieniu podpisywać składane przez nią deklaracje podatkowe. Tym samym tut. Organ Podatkowy podziela stanowisko Spółki, zawarte w punkcie pierwszym wniosku.

Jednocześnie tut. Organ podatkowy informuje, że z dniem 01.01.2007 r. weszły w życie nowe normy prawne, zawarte w art. 80a i art. 80b Ordynacji podatkowej, wprowadzone ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590), a dotyczące podpisywania deklaracji przez pełnomocnika.

Zgodnie z definicją zawartą w Encyklopedii PWN faksymile – to pieczęć wiernie odtwarzająca odręczny podpis.Definicja faksymile zawarta jest także w „Słowniku wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych” Władysława Kopalińskiego, według której faksymile to dokładna reprodukcja, podobizna, wiernie odtworzona kopia podpisu, dokumentu, rękopisu, rysunku, pieczątka imitująca podpis. Jak wynika z wyżej przytoczonych definicji faksymile jest pieczęcią, która stanowi tylko dokładną kopię, wiernie odtwarzającą czyjś podpis a nie jest samym oryginalnym podpisem danej osoby. Na deklaracjach podatkowych, w zależności od rodzaju formularza, powinien znajdować się podpis podatnika lub podpis (i pieczątka) podatnika lub osoby, która go reprezentuje a nie kopia ich podpisu, choćby jak najwierniej odtworzona. Podpis, zgodnie z definicją zawartą w „Małym słowniku języka polskiego” pod redakcją Stanisława Skorupki, Haliny Auderskiej i Zofii Łempickiej, to nazwisko (imię) napisane własnoręcznie lub też potwierdzenie pisma, nadanie mu ważności przez napisanie swego nazwiska, podpisanie.

Mając powyższe na uwadze tut. Organ Podatkowy nie podziela stanowiska Spółki zawartego w drugim punkcie wniosku. Jednocześnie tut. Organ podatkowy informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę w przedmiotowym zapytaniu oraz stanu prawnego obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: