Interpretacje w temacie: Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych strony

Ścieżka aktualnego tematu

Od kwestii podmiotowości spółki w postępowaniu podatkowym odróżnić należy kwestię jej reprezentacji. W tej kwestii przepisy podatkowe milczą, w związku, z czym poprzez art. 135 Ordynacji podatkowej zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego. Według tych ostatnich, o ile osoba prawna działa przez swoje organy (art. 38 k.c), o tyle spółka cywilna, która osobą prawną nie jest, może być reprezentowana przez każdego wspólnika, chyba, że umowa spółki stanowi inaczej (art. 866 k.c).

Dnia 17.12.2002 r. Wojciech Ż. i Mariusz F. zawarli umowę spółki cywilnej w celu wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej. Następnego dnia Urząd Skarbowy w Krośnie nadał Spółce numer NIP. Dnia 19.05.2003 r. Spółka nadała w urzędzie pocztowym przesyłkę zawierającą zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego VAT-R. Z kolei pismem z dnia 20.05.2003 r. ...

Generowanie strony w 6 ms