Drukuj

Czy decyzja tutejszego organu podatkowego w sprawie zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego jest decyzją ostateczną i prawomcną w sytuacji, gdy podatnik nie wniósł odwołania od tej decyzji ?

Zgodnie z art. 128 zd. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r., Nr 8 poz. 60) decyzje od których nie służy odwołanie, są ostateczne. Natomiast za decyzje prawomocne uważa się takie decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego. Wobec faktu, iż Podatnik nie wniósł odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kępnie w terminie przewidzianym w art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej, decyzja ta z upływem tego terminu stała się decyzją ostateczną.

Wobec nie wyczerpania przez stroną środków zaskarżenia w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, stronie nie służyło prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, przez co decyzja ta stała się decyzją prawomocną (art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami).

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kępnie pragnie zwrócić uwagę na treść art. 128 zd. 2, które przewiduje, że możliwa jest zmiana lub uchylenie decyzji ostatecznych, a także stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania, ale tylko w sytuacjach przewidzianych w Ordynacji podatkowej i ustawach podatkowych (patrz rozdziały 17, 18 i 19 Ordynacji podatkowej.)

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: