Interpretacje w temacie: Czynności sprawdzające

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Podatnik składa deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7 w której wykazuje zakup środka trwałego. Czy organ podatkowy wzywając Go na podstawie art. 272 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa do okazania dokumentów potwierdzających zakup ww. środka działa w oparciu o przepisy prawa, a nie wytyczne, instrukcje, pisma okólne?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w związku ze złożonym w dniu 07.07.2004 roku pisemnym zapytaniem w przedmiocie czynności sprawdzających informuje: Zgodnie z art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Organy podatkowe pierwszej i ...

Płatnik zapytuje, czy w przypadku, gdy nie kwestionuje prawidłowości rozstrzygnięcia (decyzja o odpowiedzialności podatkowej płatnika) podjętego przez organ podatkowy i uiścił – wraz z należnymi odsetkami za zwłokę – wynikającą z decyzji należność, powinien skorygować sporządzone uprzednio dla pracowników informacje o wysokości dochodów i pobranych zaliczek w roku podatkowym (PIT-11), co w konsekwencji winno spowodować skorygowanie przez pracowników złożonych za ten rok podatkowy zeznań podatkowych. Twierdzi, iż ma roszczenie w stosunku do pracowników.

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach – rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składnia obowiązani są na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci. Zatem informacja o uzyskanych przez podatnika dochod ...


Z chwilą wszczęcia kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego kończy się możliwość stosowania przepisów regulujących czynności sprawdzające i należy stosować przepisy działu VI lub IV Ordynacji podatkowej. Art. 274b O.p. jest przepisem mającym zastosowanie wyłącznie na etapie czynności sprawdzających. W żadnym z przepisów działu IV (postępowanie podatkowe) i działu VI (kontrola podatkowa) nie ma odesłania do art. 274b. W konsekwencji uprawnienia do złożenia środka zaskarżenia w postaci zażalenia wynikać powinny z przepisów właściwych dla danego trybu postępowania.

Przedmiotem skargi kasacyjnej jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 1 grudnia 2005 r., sygn. akt I SA/Bk 313/05, mocy którego uchylono postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 6 września 2005 r. Nr ... w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia na postanowienie Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku w przedmiocie przedłużenia termin ...

Z chwilą wszczęcia kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego kończy się możliwość stosowania przepisów regulujących czynności sprawdzające i należy stosować przepisy działu VI lub IV Ordynacji podatkowej. Art. 274b O.p. jest przepisem mającym zastosowanie wyłącznie na etapie czynności sprawdzających. W żadnym z przepisów działu IV (postępowanie podatkowe) i działu VI (kontrola podatkowa) nie ma odesłania do art. 274b. W konsekwencji uprawnienia do złożenia środka zaskarżenia w postaci zażalenia wynikać powinny z przepisów właściwych dla danego trybu postępowania.

Przedmiotem skargi kasacyjnej jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 1 grudnia 2005 r., sygn. akt I SA/Bk 313/05, mocy którego uchylono postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 6 września 2005 r. Nr ... w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia na postanowienie Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku w przedmiocie przedłużenia termin ...

Z chwilą wszczęcia kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego kończy się możliwość stosowania przepisów regulujących czynności sprawdzające i należy stosować przepisy działu VI lub IV Ordynacji podatkowej. Art. 274b O.p. jest przepisem mającym zastosowanie wyłącznie na etapie czynności sprawdzających. W żadnym z przepisów działu IV (postępowanie podatkowe) i działu VI (kontrola podatkowa) nie ma odesłania do art. 274b. W konsekwencji uprawnienia do złożenia środka zaskarżenia w postaci zażalenia wynikać powinny z przepisów właściwych dla danego trybu postępowania.

Przedmiotem skargi kasacyjnej jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 1 grudnia 2005 r., sygn. akt I SA/Bk 313/05, mocy którego uchylono postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 6 września 2005 r. Nr ... w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia na postanowienie Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku w przedmiocie przedłużenia termin ...

Wnioski, podania składane przez pełnomocnika strony inicjujące postępowanie podatkowe, czy kontrolne skutkują koniecznością każdorazowego złożenia do akt sprawy stosownego pełnomocnictwa, natomiast wnioski, podania i inne czynności podejmowane przez pełnomocnika strony w trakcie wszczętego postępowania podatkowego, czy kontrolnego, o ile zakres tych czynności nie przekracza umocowania zawartego w pełnomocnictwie złożonym do akt danej sprawy przy pierwszej czynności dokonanej przez pełnomocnika, nie rodzą obowiązku składania kolejnych pełnomocnictw.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) w brzmieniu obowiązującym do końca 2008 r., Dyrektor Izby Skarbowej ...1. Przedkładane przez podatnika na żądanie organu sprawozdania kościelnych osób prawnych o wykorzystaniu (przeznaczeniu) otrzymanej darowizny na wskazany w ustawie cel były dokumentami prywatnymi. 2. Jednak dokument prywatny nie był wyposażony w domniemanie zgodności z prawdą złożonych w nim oświadczeń, lecz jedynie w domniemanie wyłączające potrzebę dowodu, że osoba, która dokument podpisała złożyła zawarte w nim oświadczenia. Formalna moc dowodowa dokumentu prywatnego nie przesądzała o jego mocy materialnej, w tym o prawdziwości oświadczenia, które zawierał. 3. Do organów podatkowych należała merytoryczna ocena, czy w konkretnym wypadku złożone sprawozdanie pozwalało na stwierdzenie, że cel darowizny w oznaczonym czasie został zrealizowany, bądź na przeprowadzenie postępowania, które doprowadziłoby do zaprzeczenia bądź potwierdzenia treści uzyskanego przez podatnika sprawozdania. 4. Unormowana w art. 122 Ordynacji podatkowej zasada prawdy materialnej, jak też dyrektywa zupełności postępowania a nadto zasada oficjalności postępowania dowodowego (art. 187 Ordynacji podatkowej) nakładają na organ podatkowy obowiązek wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy istotnych dla ich rozstrzygnięcia, a nadto nakłada obowiązek zebrania dowodów z urzędu. 5. To z mocy art. 187 § 2 Ordynacji podatkowej organ podatkowy jest gospodarzem postępowania dowodowego. Wobec tego winien przeprowadzić postępowanie dowodowe dopuszczając wszelkie przewidziane prawem dowody, które zmierzałyby do wyjaśnienia sprawy.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 15 lutego 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, w sprawie o sygnaturze I SA/Sz 486/05, oddalił skargę J sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 14 czerwca 2005 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2002 r. Zaskarżonym do sądu administracyjnego rozstrzygnięciem utrzymano w mocy decyzję D ...

Generowanie strony w 43 ms