Drukuj

Czy zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców restrukturyzacji będzie podlegać zobowiązanie wobec budżetu, w sytuacji gdy kontrola podatkowa przeprowadzona przez pracowników organu podatkowego została zakończona podpisaniem protokołu kontroli w dniu 28 czerwca 2002 r., a od decyzji wydanej przez organ podatkowy w 2004 r. złożone zostanie odwołanie do organu II instancji ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 6 kwietnia 2004 r. złożone w Drugim Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie (data wpływu do tutejszego organu podatkowego 13 kwietnia 2004 r.) dotyczące udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz.U. Nr 155, poz. 1287 ze zm.) - zwanej dalej ustawą restrukturyzacyjną uprzejmie informuje, że:

Restrukturyzacją mogą być objęte wszystkie należności ciążące na przedsiębiorcy, które spełniają warunek określony w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy restrukturyzacyjnej, tzn. były znane na dzień 30 czerwca 2002 r. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 3 ww. ustawy, należnościami znanymi są należności (zarówno bezsporne, jak i sporne), wynikające z ewidencji lub rejestrów prowadzonych przez organ restrukturyzacyjny lub z innych danych znajdujących się w posiadaniu tego organu, w szczególności z zeznań, deklaracji, decyzji i postanowień. Za należności znane należy uznać również te należności, które były przedmiotem kontroli, pod warunkiem jednak, że przedsiębiorca nie kwestionuje istnienia tych należności. Jeżeli natomiast istnienie należności wynikających z protokołu kontroli jest kwestionowane przez przedsiębiorcę, to należy wówczas uznać, iż nie są to należności znane na dzień 30 czerwca 2002 r., a zatem nie jest możliwe objęcie ich restrukturyzacją.

Stosownie zaś do zapisu art. 2 pkt 4 przez należności sporne rozumie się należności, o których mowa w art. 6, będące przedmiotem sporu – w przypadku gdy:

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: