Drukuj

Kto może być pełnomocnikiem podatnika do celów podatkowych i jaki zakres tego pełnomocnictwa jest możliwy?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu potwierdza Pana stanowisko zawarte we wniosku z dnia 25.05.2006r. w sprawie pełnomocnictwa.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 25.05.2006r. zwrócił się Pan z pytaniem, kto może być pełnomocnikiem podatnika do celów podatkowych i jaki zakres tego pełnomocnictwa jest możliwy? Prosi Pan o podanie ustawowego katalogu czynności, które wymagają osobistego działania podatnika wraz z podstawą prawną takiego katalogu.Zdaniem Pana pełnomocnikiem podatnika może być dowolna osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, w tym również doradca podatkowy. Zakres udzielanego pełnomocnictwa może być dowolnie kształtowany według woli mocodawcy. Może obejmować wszystkie sprawy zobowiązań podatkowych danego podatnika lub tylko ich część. Pełnomocnictwo reguluje stosunki cywilnoprawne pomiędzy podatnikiem a pełnomocnikiem, a przepisy prawa podatkowego nie ograniczają swobody co do zakresu pełnomocnictwa. Zważywszy, iż zobowiązania podatkowe powstają najczęściej z mocy prawa, a podatnik jest zobowiązany do samoobliczenia podatku należnego, to tym bardziej ma prawo do powierzenia tych czynności technicznych wyznaczonej osobie. Skoro przepis art. 136 Ordynacji podatkowej wyraźnie stwierdza, że strona może działać przez pełnomocnika w postępowaniu podatkowym, to tym bardziej ma prawo do ustanowienia pełnomocnika do czynności technicznych. Artykuł ten zawiera co prawda zastrzeżenie "chyba, że charakter czynności wymaga jej osobistego działania", ale żadne przepisy nie formułują katalogu takich czynności.

Po przeanalizowaniu złożonego wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 137 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) - pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.Pełnomocnikiem podatnika może być więc adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy.W myśl art. 136 - strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.Przepisy podatkowe nie zawierają katalogu czynności, które wymagają osobistego udziału Podatnika.W myśl art. 137 § 4 - w zakresie nieuregulowanym w § 1-3a stosuje się przepisy prawa cywilnego.Zatem co do zakresu udzielonego pełnomocnictwa należy stosować przepisy rozdziału II, art. 98-109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.).

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i jest zgodna ze stanem prawnym obowiązującym w dacie zaistnienia opisywanego zdarzenia.Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, jest natomiast wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłączne w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: