Drukuj

Czy urząd skarbowy może kwestionować zakres udzielonego doradcy podatkowemu pełnomocnictwa, a tym samym może kwestionować czynności wykonywane przez tego pełnomocnika w imieniu podatnika? Czy ewentualne kwestionowanie czynności pełnomocnika powinno odbywać się przy zastosowaniu procedury podatkowej czy też w dowolnej formie?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu potwierdza Pana stanowisko zawarte we wniosku z dnia 25.05.2006r. w sprawie kwestionowania zakresu udzielonego doradcy pełnomocnictwa.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 25.05.2006r. zwrócił się Pan z pytaniem, czy Urząd Skarbowy w Sierpcu może kwestionować zakres udzielonego doradcy podatkowemu pełnomocnictwa, a tym samym czy może kwestionować czynności wykonywane przez tego pełnomocnika w imieniu podatnika? Czy ewentualne kwestionowanie czynności pełnomocnika powinno odbywać się przy zastosowaniu procedury podatkowej czy też w dowolnej formie.Zdaniem Pana Urząd Skarbowy nie może kwestionować zakresu udzielanego przez podatnika pełnomocnictwa, ani kwestionować czynności wykonywanych przez pełnomocnika w ramach powierzonego zakresu spraw. Urząd Skarbowy, jako organ publicznoprawny, nie ma uprawnień do arbitralnego orzekania o bezskuteczności czynności prawnej wykonanej przez pełnomocnika.

Po przeanalizowaniu złożonego wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu uprzejmie informuje:Jeżeli pełnomocnictwo szczególne jest ważnie udzielone w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego - wówczas naczelnik urzędu skarbowego nie może podważać ważności pełnomocnictwa; naczelnik urzędu skarbowego ocenia zakres pełnomocnictwa, o ile wynika z niego do jakich czynności zostało udzielone. Pojęcie "reprezentacji" podatnika nie obejmuje sporządzania i podpisywania deklaracji za podatnika. Do sporządzania i podpisywania deklaracji konieczne jest pełnomocnictwo szczegółowe. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i jest zgodna ze stanem prawnym obowiązującym w dacie zaistnienia opisywanego zdarzenia.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: