Drukuj

gdzie rozliczyć podatek dochodowy od działalności gospodarczej prowadzonej jako wspólnik spółki jawnej oraz właściwość miejscowa do składania deklaracji PIT-5

Regulacjami zawartymi w art. 15 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137, poz.1302) zmieniona została ustawa z dnia 21.06.1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106 poz. 489, ze zm.).

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 9a i 9b pkt 7 lit a zmienionej ustawy o urzędach jak wyżej, terytorialny zasięg działania określonego organu podatkowego dla niektórych kategorii podatników, obejmuje wśród tych kategorii: podatkowe grupy kapitałowe, banki, zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, oddziałów lub przedstawicielstw zagranicznych, a także cyt. „ (....) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto, w rozumieniu przepisów o rachunkowości (...) o równowartości co najmniej 5 mln euro (....) na koniec roku podatkowego (....).” Przepis ten dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej osiągających przychody dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym.

Przepis art. 7 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zawiera definicję podatnika, stwierdzając, iż jest nim: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Ustawodawca wyszczególnił trzy kategorie podatników, w tym osobę fizyczną jako niezależną kategorię.

Należy przy tym zauważyć, że spółki cywilne i osobowe spółki prawa handlowego (spółki jawne, partnerskie, komandytowe) mieszczą się w pojęciu „ jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej”, jednakże odnosząc treść przepisu do rozwiązań istotnych na gruncie podatku dochodowego, gdzie podatnikami dla celów podatku dochodowego, są poszczególni wspólnicy, a więc osoby fizyczne – w zakresie podatku dochodowego, jednostki te nie są objęte właściwością Naczelnika Wyspecjalizowanego urzędu skarbowego.

Mając na uwadze powyższe, właściwym organem podatkowym do składania deklaracji podatkowych PIT-5 i uiszczania podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w Pana przypadku będzie organ podatkowy właściwy wg miejsca zamieszkania stosownie do art. 17 §1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Podobne interpretacje: