Drukuj

Czy istnieje możliwość dokonania korekty zeznania podatkowego za 2001 r., w związku z poniesionym w 2001 r., a nie odliczonym w zeznaniu podatkowym wydatkiem na remont i modernizację lokalu mieszkalnego?

Zgodnie z przepisem art. 81a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy (...) mogą skorygować uprzednio złożone zeznanie(...), jeżeli w zeznaniu, (...) wykazali zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek albo wykazali kwotę nadpłaty w wysokości mniejszej od należnej.

Skorygowanie zeznania następuje przez złożenie korygującego zeznania wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (art. 81 ww. ustawy).

Ponadto w wypadku, gdy korekta w zakresie danych wykazanych w załączniku PIT-D wpłynie na wysokość należnego podatku dochodowego wykazanego w zeznaniu podatnikowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku, zgodnie z art. 75 Ordynacji podatkowej.

Uprawnienie podatnika do złożenia korekty zeznania rocznego ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej oraz w okresie między zakończeniem kontroli a wszczęciem postępowania – w zakresie zobowiązań podatkowych, których dotyczy postępowanie lub kontrola. W takim przypadku korekta nie wywołuje skutków prawnych.

W sytuacji gdy podatnik w 2001 r. poniósł wydatek na remont i modernizację lokalu mieszkalnego, uprawniający do skorzystania z ulgi, lecz w złożonym zeznaniu nie dokonał odliczenia od podatku, może skorzystać z uprawnienia do złożenia korekty zeznania za ten rok wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn składanej korekty i wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Podobne interpretacje: