Drukuj

Czy przedstawiony sposób naliczania marży jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.05.2007r., stwierdza, iż w przypadku gdy surowce do sporządzenia posiłków w barach mlecznych, do których mogą być udzielane dotacje, zakupowane są poza jednostkami handlu detalicznego, tj. w hurcie, na targowiskach bądź bezpośrednio od producentów, to podstawę naliczenia marży gastronomicznej stanowi wartość surowców wyliczona wg cen zakupu, podwyższona o 20% w stosunku do ich ceny zakupu.

Pismem z dnia 07.05.2007r., (data wpływu 22.05.2007r.), , Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny :

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka prowadzi bar mleczny i otrzymuje z tego tytułu dofinansowanie z budżetu państwa za pośrednictwem Izby Skarbowej w Białymstoku. Surowce do sporządzania posiłków, do których dotacje mogą być udzielane, tj. surowce wymienione w załączniku do rozporządzenia, zakupowane są w hurcie na targowiskach bądź bezpośrednio od producentów, a zatem poza jednostkami handlu detalicznego. W tej sytuacji podstawą naliczenia marży gastronomicznej zgodnie z postanowieniami § 2 ust 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych ( Dz. U. Nr 112, poz. 760), tj. na poziomie nie wyższym niż 30%, stanowi wartość surowców, wynikająca z ceny ich zakupu uiszczonej przez wnioskodawcę i powiększona o 20%.

Sposób naliczania marży Spółka przedstawiła na poniższym przykładzie :
Receptura na „Pieczarki panierowane” 1.500g = 10 porcji;150g = 1 porcja

1) Wartość surowców ( w cenach zakupu brutto) zużytych do wyprodukowania 10 porcji pieczarek panierowanych wynosi 10,60zł ;

2) 10,60 + 20% = 12,72 – wartość surowców podwyższona zgodnie z § 2 ust 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006r.;

3) 12,72 + 30 % = 16,54 – wartość podwyższona o marżę gastronomiczną = cena sprzedaży;

4) Rozliczenie ilościowo – wartościowe surowców zużytych do sporządzana posiłków w barze mlecznym („ ewidencja ilościowo wartościowa § 4 pkt 2).

10,60 – 0,2% (ubytki) = 10,58
10,58 + 20% + 30% = 16,50
16,00 x 40% = 6,40 ( kwota dotacji)
( * zaokrąglenia wynikają z § 11).

Przedstawiona powyżej wykładnia i sposób wykonywania przez wnioskodawcę przepisów rozporządzenia jest całkowicie zgodny z interpretacją tych przepisów przyjmowaną przez Ministerstwo Finansów ( odpis pisma MF z dnia 21 marca 2007r., znak: RW – 3/4463/B/14/07/929.

Zdaniem wnioskodawcy natomiast, odmienną wykładnię postanowień rozporządzenia z dnia 20.06.2006r. przyjęli komisarze skarbowi Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, którzy w dniu 21 marca 2007r. przeprowadzili w zakładzie wnioskodawcy kontrolę podatkową ( protokół kontroli z dnia 23.03.2007r.). Uznano, iż w opisanym stanie faktycznym nie ma podstaw do stosowania podwyższenia wartości surowców, o których mowa w § 2 ust 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006r w sprawie stawek, szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych tj podwyższenia o 20%. Wnioskodawca stosując takie podwyższenie naraża się na zarzut, iż ubiega się o wypłatę dotacji wbrew postanowieniom § 4 ust.1 w/w rozporządzenia.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym Spółka zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie czy przedstawiony sposób naliczania marży jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.

Spółka sformułowała też własne stanowisko w sprawie stwierdzając, iż podstawą naliczenia marży gastronomicznej zgodnie z postanowieniami § 2 ust 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych ( Dz. U. Nr 112, poz. 760), tj. na poziomie nie wyższym niż 30%, stanowi wartość surowców, wynikająca z ceny ich zakupu uiszczonej przez wnioskodawcę i powiększona o 20%.

Ustalono, że postępowanie kontrolne w przedmiotowej sprawie zakończyło się w dniu 23.03.2007r. i obecnie nie toczy się wobec Spółki postępowanie podatkowe oraz postępowanie przez sądem administracyjnym.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia , postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Zgodnie z § 2 ust 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006r. w sprawie stawek, szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych ( Dz. U. Nr 112, poz. 760) stawka dotacji do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych wynosi 40% wartości zakupionych surowców, powiększonej o marżę gastronomiczną zastosowaną przez przedsiębiorcę, nie wyższą jednak niż 30%, po wyłączeniu :

1)wartości ubytków naturalnych, liczonych w cenach gastronomicznych;
2)wartości towarów handlowych i surowców sprzedawanych w stanie nieprzetworzonym, wartości surowców zużytych do produkcji lodów oraz wartości surowców zużytych do sporządzania potraw w barze mlecznym i sprzedawanych innym odbiorcom niż konsumentom spożywającym posiłki w barze mlecznym, liczonej w cenach gastronomicznych.

Natomiast stosownie do § 2 ust 2 w/w rozporządzenia w przypadku zakupu surowców poza jednostkami handlu detalicznego, w szczególności w hurcie, na targowiskach, bezpośrednio od producentów - wartości surowców podwyższa się o 20 %.

Zgodnie z § 4 ust 1 w /w rozporządzenia przedsiębiorcy prowadzący bary mleczne otrzymują za pośrednictwem izb skarbowych dotacje pod warunkiem, że stosują marżę gastronomiczną na poziomie nie wyższym niż 30 % wartości zakupionych surowców.
Natomiast stosownie do ust 2 w/w paragrafu, podstawę obliczenia kwoty należnej dotacji stanowi ewidencja ilościowo -wartościowa surowców zużytych do sporządzenia posiłków w barach mlecznych.

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, że warunkiem do otrzymania przez bar mleczny dotacji jest stosowanie marży gastronomicznej na poziomie nie wyższym niż 30% wartości zakupionych surowców, przy czym użyte w § 4 ust 1 cyt. rozporządzenia wyrażenie „ wartość zakupionych surowców” ma zastosowanie zarówno do wartości surowców liczonej wg cen detalicznych (w przypadku zakupu w jednostkach handlu detalicznego), jak i wartości liczonej wg cen zakupu i powiększonych o 20% w przypadku zakupu surowców poza jednostkami handlu detalicznego.

Zatem za podstawę naliczania marży do surowców wymienionych w załączniku do w/w rozporządzenia, zużytych do sporządzenia posiłków, należy przyjąć wartość surowców liczoną w zależności od źródeł zakupu :

1)wg cen detalicznych – przy zakupie w jednostkach handlu detalicznego,
2)wg cen zakupu poza jednostkami handlu detalicznego, powiększoną o 20% w stosunku do ich ceny zakupu.

Wyliczona w ten sposób wartość surowców stanowi podstawę do zastosowania przez bar mleczny marży.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi bar mleczny i z tytułu prowadzonej działalności otrzymuje dotacje przedmiotowe do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych. Surowce do sporządzenia posiłków, do których mogą być udzielane dotacje, zakupuje poza jednostkami handlu detalicznego, tj. w hurcie na targowiskach bądź bezpośrednio od producentów. Podstawę naliczenia marży gastronomicznej stanowi wartość surowców wyliczona wg cen zakupu, podwyższona o 20% w stosunku do ich ceny zakupu, a podstawę obliczenia kwoty należnej dotacji stanowi ewidencja ilościowo- wartościowa surowców zużytych do sporządzana posiłków.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny należy stwierdzić, iż w związku z tym, że surowce do sporządzenia posiłków, do których mogą być udzielane dotacje, Spółka zakupuje poza jednostkami handlu detalicznego, tj. w hurcie na targowiskach bądź bezpośrednio od producentów, to podstawę naliczenia marży gastronomicznej stanowi wartość surowców wyliczona wg cen zakupu, podwyższona o 20% w stosunku do ich ceny zakupu.

Zatem Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku uznaje, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 07.05.2007r., odnośnie sposobu naliczania marży gastronomicznej jest prawidłowe.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: