Interpretacje w temacie: Ordynacja podatkowa

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

W jaki sposób należy obliczać miesięczną zaliczkę na podatek w przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia w myśl art. 32 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Przepisy zawarte w art. 31 – 39 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.) regulują dwa zasadnicze sposoby obliczania zaliczek. Pierwszy z nich normatywny ma zastosowanie do wszystkich pracowników, natomiast drugi ulgowy jest przeznaczony tylko dla tych osób, które złożą pracodawcy oświadczenie uprawniające do jego zastosowania. W n ...

Czy hodowla koni w gospodarstwie rolnym stanowi działy specjalne produkcji rolnej? Czy uruchomienie szkółki jeździeckiej świadczyć będzie o wykonywaniu działalności gospodarczej i zobowiązywać do opłacania podatku dochodowego na ogólnych zasadach?

Zgodnie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) przepisy ustawy nie mają zastosowania do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. W myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy działami specjalnymi produkcji rolnej są m.in.: fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i n ...

Jaka stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obowiązuje w stosunku do tego rodzaju przychodów?

Podatniczka – nie prowadząca działalności gospodarczej - jest właścicielką domku letniskowego składającego się z 3 pokoi położonego na wsi, które wynajmuje osobom fizycznym (za po-średnictwem firmy turystycznej) na cele rekreacyjne. Przychody uzyskiwane w roku 2003r. z tytułu wynajmu tych pokoi Podatniczka opodatkowywała w formie ryczałtu od przychodów ewidencjono-wanych i do dnia 20 stycznia 2004 ...

Czy nabywca nieruchomości z wolnej ręki w postępowaniu upadłościowym odpowiada za zobowiązania podatkowego upadłego? Czy ewentualna odpowiedzialność obejmuje długi powstałe przed ogłoszeniem upadłości jak również po jej ogłoszeniu, czy tylko te, które powstały po dniu ogłoszenia upadłości sprzedawcy nieruchomości wskutek czynności podjętych przez samego syndyka?

Zgodnie z art. 120 § 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadościowe (j.t. Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) mającym zastosowanie w sprawach, w których ogłoszono upadłość przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535) nabywca nieruchomości sprzedanej z wolnej ręki odpowiada za na ...

Czy Spółka, amortyzując środek trwały po wniesieniu aportem przedsiębiorstwa osoby fizycznej (posiadającego status zakładu pracy chronionej, na który to środek osoba fizyczna otrzymała z PFRON-u dotację (zwrot kosztów zakupu), jest zobowiązana do stosowania przepisów art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu Podatnika, przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę fizyczną (posiadające status zakładu pracy chronionej) z dniem 1 stycznia 2004r. zostało jako całość wniesione aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest również zakładem pracy chronionej. Jednym z elementów składowych aportu była maszyna, której zakup w 2003r. został ...

1/ Czy dochody z działalności gospodarczej Ochotniczej Straży Pożarnej przeznaczone na cele statutowe są zwolnione z podatku dochodowego osób prawnych? 2/ Czy Ochotnicza Straż Pożarna może wystawić rachunek na rzecz nadleśnictwa za sprzedaż środka trwałego?

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm./ wolne od podatku są dochody jednostek organizacyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej - w części przeznaczonej na cele statutowe. Przepisy art. 17 ust. 1b ustawy podatkowej wskazują, że zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1, dotyczące poda ...

Czy deklaracje dotyczące rozliczeń podatkowych prowadzonej przez osobę fizyczną działalności gospodarczej mogą być podpisane przez pełnomocnika ?

Stan faktyczny : Postanowieniem z 17.09.2003r. Sąd Rejonowy ustanowił zarządcę przedsiębiorstwa osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą (Podatnika). Ustanowionemu zarządcy Podatnik zamierza udzielić pełnomocnictwa do podpisywania i składania w jego imieniu do Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych z tytułu rozliczeń podatkowych prowadzonej działalności gospodarczej. S ...

Ordynacja podatkowa

Przepisy ordynacji podatkowej przewidują odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe podatnika, w tym odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub składników majątku trwałego za zaległości związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Nabywca odpowiada solidarnie z podatnikiem, jest to jednak inny rodzaj solidarności niż w prawie cywilnym. ...

Czy dokumenty księgowe opatrzone kategorią archiwalną B-5 dotyczące roku obrotowego 1999 mogą ulec brakowaniu w 2005 r. ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone w dniu 12.10.2004 r. zapytanie, informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: Przedmiotowe zapytanie dotyczy kwestii: 1) Czy dok ...

Pytanie podatnika dotyczy realizowania obowiązku dokumentowania rozliczeń przy zakupie ciepła od jednostki budżetowej (noty księgowe, rachunki)

Zapytanie podatnika dotyczy realizowania obowiązku dokumentowania rozliczeń . Stan faktyczny przedstawiony w piśmie wskazuje, że jednostka została utworzona w celu realizacji wszelkich gminnych zadań dotyczących gospodarki mieszkaniowej. Zarządza mieniem własnym, oraz powierzonym mieniem komunalnym, socjalnym, prywatnym i Wspólnotami Mieszkaniowymi. Spółka realizuje swoją działalność poprzez regul ...

Generowanie strony w 79 ms