Interpretacje w temacie: Podatek rolny

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Dotyczy opodatkowania transakcji polegającej na zakupie choinek na terenie Danii, a następnie ich sprzedaż w kraju.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) w związku z zapytaniem dotyczącym udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartym w piśmie z dnia 22.10.03 r. organ podatkowy wyjaśnia co następuje: Pismem z dnia 22.10.2003 zwrócił się Pan z zapytaniem o wyjaśnienie jakim podatkiem powinna być opodatk ...

Czy uprawa wierzby energetycznej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika , że Spółka z o.o. wiosną 2004r. założyła plantację wierzby energetycznej. Obecnie dokonuje cięcia roślin i zamierza dokonać sprzedaży uzyskanego surowca. Część surowca zostanie sprzedana na sadzonki, a część jako surowiec na biomasę energetyczną. Wszystkie koszty są księgowane i wykazywane w deklaracjach CIT-2 jako związane z działalnością gospodarczą op ...

Czy grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne nie zajęte przez Spółkę na prowadzenie działalności gospodarczej powinny być opodatkowane podatkiem rolnym ? Czy grunt oraz budowle znajdujące się w obrębie pasa drogowego, takie jak: utwardzenie drogi, pobocza i chodnika, znaki drogowe i informacyjne, kanalizacja odwodnieniowa, parkingi oraz oświetlenie drogi będą podlegać zwolnieniu z podatku od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ?

Na podstawie art. 14a § 1-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika w indywidualnej sprawie o interpretację co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego postanawia: uznać, że w odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego w pkt 1 wniosku, stanowisko dotycząc ...

Czy działki sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne stanowiące własność jednego podmiotu można traktować jako gospodarstwo rolne?

POSTANOWIENIE Burmistrz Miasta Czeladź działając na podstawie art. 14a §1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana ....... z dnia 8.03.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji prawa podatkowego postanawia - udzielić na wniosek podatnika interpretacji art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 15 list ...

Czy wynik realizowany przez Spółkę na transakcjach zabezpieczających na Instrumentach pochodnych zawieranych w celu zabezpieczenia działalności Spółki objętej Zezwoleniem przed ryzykiem kursowym (nadwyżka przychodów nad kosztami lub też kosztów nad przychodami) będzie wynikiem na działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, tj. podlegającym zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy podatnik przejmujący gospodarstwo rolne zachowuje prawo do niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej przez podatnika przekazującego to gospodarstwo w ramach przepisów o rencie strukturalnej?

Wójt Gminy Bargłów Kościelny działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z podaniem Pana M. z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie wyjaśnienia, czy podatnik przejmujący gospodarstwo rolne zachowuje prawo do niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej przez podatnika przekazującego to gospodarstwo w ramach przepisów ...

Na jakim podmiocie ciąży obowiązek podatkowy w podatach rolnym, leśnym i od nieruchomości od przedmiotów opodatkowania będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a i 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Burmistrz Krynicy-Zdrojupostanawia ocenić jako prawidłowy sposób w jaki do końca 2004 r. Lasy Państwowe Nadleśnictwo X deklarowało i rozliczało podatki: od nieruchomości, rolny i leśny. UZASADNIENIE Dnia 20.01.2005 r. Lasy Państwowe Nadleśnictwo X, złożyły wniosek ...

Jak opodatkować grunty podatkiem rolnym w przypadku ich dzierżawy, najmu, zarządu lub używania bez tytułu prawnego?

POSTANOWIENIE Wójt Gminy G. działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.01.2006 r. (data wpływu 06.02.2006 r.) znak IN-224-19/06 uzupełnionego pismem z dnia 23.02.2006 r. (data wpływu 06.03.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu ...

dotyczy opodatkowania użytków rolnych w postaci rowów (W) wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

Na podstawie art. 14a § 4 i art. 14b § 7 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku R. z dnia 25.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w części dotyczącej opodatkowania uży ...

Generowanie strony w 46 ms