Interpretacje w temacie: Podatek od gier

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Dotyczy: ustalenia czy posiadany przez podatnika automat jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą na automacie albo grą na automacie o niskich wygranych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 1992 r. Nr 68. poz. 341 ze zm.)

Stosownie do pisma z dnia 24.06.2003r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 1992r. Nr 68, poz. 341 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Gorzowie Wlkp. uprzejmie informuje, że: Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 1992 r. Nr 68. poz. 341 ze zm.) w zdaniu pierwszym stanowi, że grami losowymi są ...

Stan faktyczny: Spółka zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym artykułami spożywczymi. W prowadzonej działalności organizuje dla swoich odbiorców akcje promocyjne, w których przyznaje nagrody. Dotychczas Spółka organizowała konkursy związane ze sprzedażą premiową. Obecnie Spółka planuje ubiegać się o zezwolenie na organizowanie loterii promocyjnych i fantowych. Uczestnikami loterii będą co do zasady podmioty gospodarcze (np. osoby fizyczne prowadzące sklepy). W tym stanie faktycznym zostały postawione następujące pytania: 1)Czy zwolnienie od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy również wygranych otrzymanych przez podatnika w związku z udziałem w loterii promocyjnej lub fantowej związanej z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą? 2) Czy, jeżeli wartość w/w nagrody jest wyższa od kwoty zwolnionej, to Spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagrody, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w/w ustawy?

Ad. 1. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o pdof,” wolne od podatku dochodowego są wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeże ...

Spółka poinformowała, że nieodpłatnie udostępnia gazetkę promocyjną Sieci Detalistów "Nasze Sklepy". W gazetce obok oferty towarów, porad zamieszczana jest krzyżówka. Warunkiem uczestnictwa w konkursie promocyjnym jest prawidłowe rozwiązanie krzyżówki i utworzenie hasła z wyznaczonych pól krzyżówki oraz ułożenie propozycji hasła reklamującego Sieć Detalistów "Nasze Sklepy" składającego się, z co najwyżej 10 słów. Wypełniony kupon konkursowy zamieszczony w gazetce zawierający hasło z krzyżówki oraz hasło reklamowe uczestnik konkursu na własny koszt wysyła na adres Spółki. Osoby, które prawidłowo rozwiążą krzyżówkę i prześlą wypełniony kupon (w zakreślonym terminie) wraz z wymyślonym hasłem reklamującym sieć biorą udział w konkursie. Komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu, po zweryfikowaniu nadesłanych kuponów (pod względem prawidłowości, kompletności i terminowości) dokonuje wyboru laureatów. Uczestnikom, którzy w ocenie komisji konkursowej przedstawili najciekawsze propozycje hasła reklamowego Sieci przyznawane są nagrody rzeczowe. W ocenie Spółki konkurs prowadzony według przedstawionych zasad nie jest grą losową (loterią promocyjną), gdyż zawiera element wiedzy (nie losowy), a nagrody przyznawane są przez komisję w wyniku wyboru a nie losowania.

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004r. Nr 4 poz. 27 z późn. zm.) w zdaniu pierwszym stanowi, że grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. W pkt 9 ust. 1 art. 2 wymienionej ustawy definiuje się loterie promocyjne, jako te w których uczestniczy się pr ...

Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od gier w zakładach wzajemnych.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Spółka mocą decyzji Ministra Finansów otrzymała zezwolenie na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie zakładów bukmacherskich. W momencie przyjmowania zakładu w punkcie odpłatnie wydawany jest: regulamin gry losowej lub zakładu wzajemnego, zatwierdzony przez Ministra Finansów łącznie z decyzją - pozwoleniem na prowadzenie gier lub zakładów. ofer ...

Jaki kurs kupna walut obcych ogłaszany przez NBP należy zastosować w celu wyliczenia zryczałtowanej kwoty podatku od gier?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie – działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art.45a ust. 2 ustawy z dnia 29.07.1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 20.03.2007 r. (data wpływu do Urzędu 23.03. ...

Czy organizowane losowanie i konkurs, w sposób opisany przez niego we wniosku, spełnia przesłanki art. 2 ustawy o grach i zakładach wzajemnych oraz czy wygrana w losowaniu, w którym przyznanie nagrody uzaleznione jest od spełnienia dodatkowego warunku, tj. udzielenia prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe, podlega przepisom ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych ?

D E C Y Z J A Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2007 r. oraz na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590), Dyrektor ...

W przypadku zawierania zakładów wzajemnych w imieniu "T" S.A. pośrednik podlega regulacjom ustawy o grach i zakładach wzajemnych, a osoba bezpośrednio obsługująca zakłady musi uzyskać świadectwo zawodowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Minist ...

1. Na jakich warunkach po upływie nieprzekraczalnego terminu uruchomienia wszystkich punktów gier na automatach o niskich wygranych Wnioskodawca może dokonać wymiany takich punktów gry na automatach o niskich wygranych, w których ze względu na likwidację działalności gospodarczej przez podmioty, od których Wnioskodawca wynajmuje część powierzchni, prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych nie jest możliwe, na inne prowadzące czynną działalność usługową lub gastronomiczną? 2. Czy wniosek powinien zawierać zwyczajny materiał dowodowy jak do postępowania przy wydawaniu pozwolenia na prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych w danym punkcie gier, zgodnie z wymogami art. 32 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 5 ustawy o grach i zakładach wzajemnych oraz oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 30 ustawy o grach i zakładach wzajemnych? 3. Czy do postępowania przy wydawaniu (zmianie) pozwolenia na prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych w danym punkcie gier, zgodnie z wymogami art. 32 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 5 ustawy o grach i zakładach wzajemnych obowiązuje tryb załatwienia sprawy określony w art. 35 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...

Czy ww. działalność polegająca na prowadzeniu portalu internetowego wirtualnej giełdy sportowej, nie podlega uregulowaniom ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych i w związku z tym nie wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia przewidzianego przez ustawę o grach i zakładach wzajemnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Które organy są dla wnioskodawcy organami podatkowymi właściwymi miejscowo i rzeczowo, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r., w zakresie podatku od gier z tytułu gier na automatach o niskich wygranych, urządzanych przez wnioskodawcę na terenie województw: (…)?

W odpowiedzi na wezwanie Spółki z o.o. z dnia 29 lipca 2009 r. (data wpływu 31 lipca 2009 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 16 lipca 2009 r. znak ILPP3/443-66/09-2/TK, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ...

Generowanie strony w 9 ms