Interpretacje w temacie: Stawki podatku od gier

Ścieżka aktualnego tematu

W jaki sposób należy ustalić ilość automatów do gry przy zmianie ich lokalizacji w trakcie okresu rozliczeniowego, aby prawidłowo wypełnić deklarację POG-R?

Pismem z dnia 04.10.2006 r. Podatnik wystąpił z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi na terenie województwa zachodniopomorskiego działalność w zakresie urządzania gier na automatach o niskich wygranych na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie. W tra ...

Czy należy brać kurs kupna euro ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zapłata podatku , czy też kurs kupna z ostatniego dnia miesiąca należy rozumieć jak w § 8 pkt 2 uchwały zarządu NBP tj. bieżące kursy kupna i sprzedaży walut na stronie internetowej NBP ogłaszane następnego dnia roboczego po ostatnim dniu miesiąca?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy- Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Z 2006r. nr 217, poz. 1590 ), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwi ...

Czy należy stosować taki kurs kupna waluty do wyliczenia podatku od gier na automatach o niskich wygranych, jaki figuruje na stronach internetowych NBP w ostatni dzień miesiąca.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z póź. zm. ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 marca 2007 r., - postanawiam uznać stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 26 marca 2007 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 5 kwietnia 2007 r.), podatnik wyst ...

Dla prawidłowego obliczenia kwoty zryczałtowanego podatku od gier za dany miesiąc, należy stosować kurs euro: wyliczony ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zapłata podatku, ogłoszony następnego dnia roboczego po dniu wyliczenia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Dla wyliczenia kwoty zryczałtowanego podatku od gier, w przedstawionym stanie faktycznym, wartość euro ustala się przy zastosowaniu kursu euro obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca, którego wysokość wynika z tabeli NBP ustalonej w dniu poprzednim.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imien ...

Dla wyliczenia kwoty zryczałtowanego podatku od gier, w przedstawionym stanie faktycznym, wartość euro ustala się przy zastosowaniu kursu euro obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca, którego wysokość wynika z tabeli NBP ustalonej w dniu poprzednim.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mi ...

Dla wyliczenia kwoty zryczałtowanego podatku od gier, w przedstawionym stanie faktycznym, wartość euro ustala się przy zastosowaniu kursu euro obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca, którego wysokość wynika z tabeli NBP ustalonej w dniu poprzednim.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imien ...

Dla prawidłowego obliczenia kwoty zryczałtowanego podatku od gier za dany miesiąc, należy stosować kurs euro: wyliczony ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zapłata podatku, ogłoszony następnego dnia roboczego po dniu wyliczenia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 23 ms