Drukuj

Dla wyliczenia kwoty zryczałtowanego podatku od gier, w przedstawionym stanie faktycznym, wartość euro ustala się przy zastosowaniu kursu euro obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca, którego wysokość wynika z tabeli NBP ustalonej w dniu poprzednim.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2009 r. (data wpływu 23 marca 2009 r.) uzupełnionego pismem z dnia 23 kwietnia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku od gier w zakresie stosowania kursu kupna walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski przy ustalaniu wartości euro w celu zapłaty podatku - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 23 marca 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku od gier w zakresie stosowania kursu kupna walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski przy ustalaniu wartość euro w celu zapłaty podatku.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


Spółka prowadzi działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych, na podstawie zezwolenia udzielonego przez właściwego dyrektora izby skarbowej. Z tytułu prowadzonej działalności Spółka odprowadza do właściwego miejscowo urzędu skarbowego zryczałtowany podatek od gier w wysokości stanowiącej równowartość 180 euro miesięcznie od gier urządzanych na każdym automacie. Wnioskodawca przelicza euro według kursu kupna walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zapłata podatku (art. 45a ust. 2 ustawy o grach i zakładach wzajemnych).

Wnioskodawca został wezwany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego do skorygowania deklaracji POG-R za miesiąc listopad 2008 r., grudzień 2008 r. i styczeń 2009 r., w związku z zaniżeniem zobowiązań podatkowych. W deklaracji za miesiąc listopad 2008 r., Spółka zastosowała pierwotnie kurs kupna wynikający z tabeli nr 233/C/NBP/2008 z dnia 27 listopada 2008 r., obowiązującej od dnia 28 listopada 2008 r. W deklaracji za miesiąc grudzień 2008 r., Spółka zastosowała pierwotnie kurs kupna wynikający z tabeli nr 254/C/NBP/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r., obowiązującej od dnia 31 grudnia 2008 r. W deklaracji za miesiąc styczeń 2009 r., Spółka zastosowała pierwotnie kurs kupna wynikający z tabeli nr 21/C/NBP/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r., obowiązującej od dnia 30 stycznia 2009 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wezwał Spółkę do złożenia korekt deklaracji POG-R i zastosowanie kursu odpowiednio: z tabeli nr 234/C/NBP/2008 z dnia 28 listopada 2008 r., obowiązującej od dnia 1 grudnia 2008 r. za miesiąc listopad, z tabeli nr 1/C/NBP/2009 z dnia 31 grudnia 2008 r., obowiązującej od dnia 2 stycznia 2009 r. za miesiąc grudzień i z tabeli nr 22/C/NBP/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r., obowiązującej od dnia 2 lutego 2009 r. za miesiąc styczeń. Spółka dokonała korekt deklaracji i zapłaciła zaległy podatek wraz z odsetkami. Spółka nie zgadza się jednak z taką interpretacją art. 45a ust. 2 ustawy o grach i zakładach wzajemnych.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Przy zastosowaniu jakiego kursu kupna walut obcych należy ustalać wartość euro na potrzeby wyliczenia zryczałtowanego podatku od gier za dany miesiąc:


  • kursu obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zapłata podatku,
  • kursu z tabeli z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zapłata podatku a obowiązującego w miesiącu następnym...


Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Zainteresowanego, ustalanie wartości euro, na potrzeby obliczania zryczałtowanego podatku od gier za dany miesiąc, następuje przy zastosowaniu kursu kupna walut obcych NBP, z tabeli z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, a obowiązującego na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zapłata podatku. Tabela kursów kupna i sprzedaży walut obcych, ogłaszana przez NBP (Tabela C), zawiera datę obowiązywania kursów, datę wyliczenia i numer. Ogłaszana jest następnego dnia roboczego po dniu wyliczenia kursów. Kursy walut wyliczane są w dni robocze.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie z art. 2 ust. 2a ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.), zwanej dalej ustawą, grami na automatach są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych.

W myśl art. 40 ust. 1 ustawy, podmioty prowadzące działalność w zakresie gier i zakładów, o których mowa w art. 2, na podstawie udzielonego zezwolenia oraz podmioty urządzające gry i loterie stanowiące monopol Państwa podlegają opodatkowaniu podatkiem od gier.

W świetle art. 45a ust. 1 ustawy, podatnicy posiadający zezwolenie na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych uiszczają podatek od gier w formie zryczałtowanej w wysokości stanowiącej równowartość 180 euro miesięcznie od gier urządzanych na każdym automacie.

Natomiast w myśl art. 45a ust. 2 ustawy, wartość euro ustala się przy zastosowaniu kursu kupna walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zaplata podatku.

Stosownie do treści § 8 pkt 2 uchwały nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 ze zm.), NBP ogłasza bieżące kursy kupna i sprzedaży walut, o których mowa w § 5: w oddziałach NBP, na stronie internetowej NBP - następnego dnia roboczego po dniu wyliczenia kursów.

Z powyższych uregulowań wynika, że dla wyliczenia kwoty zryczałtowanego podatku od gier, w przedstawionym stanie faktycznym, wartość euro ustala się przy zastosowaniu kursu euro obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca, którego wysokość wynika z tabeli NBP ustalonej w dniu poprzednim. Zatem stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku jest prawidłowe.


Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.


Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 ustawy Ordynacja podatkowa).


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: