Drukuj

Dla prawidłowego obliczenia kwoty zryczałtowanego podatku od gier za dany miesiąc, należy stosować kurs euro: wyliczony ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zapłata podatku, ogłoszony następnego dnia roboczego po dniu wyliczenia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2008 r. (data wpływu 15 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od gier w zakresie stosowania prawidłowego kursu euro do obliczania kwoty zryczałtowanego podatku od gier - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lutego 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od gier w zakresie stosowania prawidłowego kursu euro do obliczania kwoty zryczałtowanego podatku od gier.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność polegającą na urządzaniu gier na automatach o niskich wygranych zgodnie z ustawą z dnia 29.07.1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. nr 4, poz. 27 ze zm). W myśl art. 45a ust 1 ustawy, spółka odprowadza do właściwych terytorialnie Urzędów Skarbowych podatek od gier w formie zryczałtowanej, w wysokości stanowiącej równowartość 180 euro miesięcznie od gier urządzanych na każdym automacie. Zgodnie z art. 45 a ust 2 ustawy, wartość euro ustala się przy zastosowaniu kursu kupna walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zapłata podatku. Narodowy Bank Polski ogłasza bieżące kursy kupna i sprzedaży walut obcych na następny dzień po dniu ich wyliczenia i od tego dnia kursy te obowiązują. W związku z tym faktem spółka stosuje do wyliczenia kwoty podatku za dany miesiąc, kurs kupna waluty euro z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca (wyliczony w przedostatnim dniu roboczym), natomiast ogłoszony i obowiązujący w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy spółka stosuje prawidłowy kurs waluty do obliczania podatku od gier na automatach o niskich wygranych...

Zdaniem wnioskodawcy do obliczenia zryczałtowanego podatku od gier, zgodnie z art. 45a ust. 2, wartość euro ustala się przy zastosowaniu kursu kupna walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zapłata podatku. Natomiast stosownie do treści par 8 pkt 2 uchwały nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2002 r., nr 14, poz. 39), NBP ogłasza bieżące kursy kupna i sprzedaży walut, o których mowa w par. 5: w oddziałach NBP, na stronie internetowej NBP i w telegazecie TVP1 - następnego dnia roboczego po dniu wyliczenia kursów. Tak więc w ostatnim dniu miesiąca obowiązuje i jest ogłoszony kurs kupna waluty euro obliczony dnia poprzedniego i ten kurs jest właściwy do stosowania przy obliczaniu wysokości podatku od gier na automatach o niskich wygranych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2a ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.), grami na automatach są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych.

Zgodnie z art. 2b ustawy, grami na automatach o niskich wygranych są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których wartość jednorazowej wygranej nie może być wyższa niż równowartość 15 euro, a wartość maksymalnej stawki za udział w jednej grze nie może być wyższa niż 0,07 euro. Równowartość 15 euro i 0,07 euro ustala się według kursu kupna, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia poprzedniego roku kalendarzowego.

W myśl art. 40 ust. 1 ww. ustawy, podmioty prowadzące działalność w zakresie gier i zakładów, o których mowa w art. 2, na podstawie udzielonego zezwolenia oraz podmioty urządzające gry i loterie stanowiące monopol Państwa podlegają opodatkowaniu podatkiem od gier. Zgodnie natomiast z art. 42 pkt 6 cyt. ustawy, w grach na automatach podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi kwota stanowiąca różnicę między kwotą uzyskaną z wymiany żetonów do gry lub wpłaconą do kasy salonu i zakredytowaną w pamięci automatu lub wpłaconą do automatu a sumą wygranych uzyskanych przez uczestników gier.

Zgodnie z art. 45a ust. 1 ustawy, podatnicy posiadający zezwolenie na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych uiszczają podatek od gier w formie zryczałtowanej w wysokości stanowiącej równowartość 180 euro miesięcznie od gier urządzanych na każdym automacie. Natomiast w myśl art. 45a ust. 2 cyt. ustawy, wartość euro ustala się przy zastosowaniu kursu kupna walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zapłata podatku.

Stosownie do treści § 8 pkt 2 uchwały nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z dnia 26 września 2002 r. nr 14 poz. 39), w brzmieniu nadanym uchwałą nr 47/2007 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 grudnia 2007 r., zmieniającą uchwałę w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z dnia 20 grudnia 2007 r., nr 18, poz. 35), NBP ogłasza: bieżące kursy kupna i sprzedaży walut, o których mowa w § 5: w oddziałach NBP, na stronie internetowej NBP – następnego dnia roboczego po dniu wyliczenia kursów.

Z powyższych uregulowań wynika, że dla wyliczenia kwoty zryczałtowanego podatku od gier, wartość euro ustala się przy zastosowaniu kursu euro ogłaszanego przez NBP – z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zapłata podatku. NBP ogłasza bieżące kursy kupna i sprzedaży walut następnego dnia roboczego po dniu wyliczenia kursów.

Mając powyższe na względzie za nieprawidłowe uznać należy działanie wnioskodawcy, polegające na stosowaniu do wyliczenia kwoty podatku za dany miesiąc - kursu kupna waluty „z przedostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca (wyliczony w przedostatnim dniu roboczym), natomiast ogłoszony i obowiązujący w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca”.

Podsumowując stwierdzić należy, że dla prawidłowego obliczenia kwoty zryczałtowanego podatku od gier za dany miesiąc, należy stosować kurs euro: wyliczony ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zapłata podatku, ogłoszony następnego dnia roboczego po dniu wyliczenia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: