Interpretacje w temacie: Podatek dochodowy od osób fizycznych

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Izba Skarbowa w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 19.04.2002r. znak: KP/51-86/02 uprzejmie wyjaśnia co następuje. Zgodnie z art. 27 § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 116, poz. 1222 ze zm.) przed zaprowadzeniem księgi i na koniec roku podatkowego (...) podatnik jest obowiązany do sporządzenia ...

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze, działając na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 12.12.2002 r. skierowane do tut. Urzędu z zapytaniem czy zapłacony przez organizatora konkursu zryczłtowany podatek dochodowy należny z tytułu nagrody wygranej w konkursie zorganizowanym przez Agencję Reklamową E.P. ...

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2003 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwrotu kosztów poniesionych w związku z wyjazdami służbowymi osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i o dzieło, wyjaśnia: Na mocy opu ...

Czy możliwe jest świadczenie usług o charakterze menadżerskim (członek zarządu osoby prawnej) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo z dnia 15.12.2003 r. dotyczące świadczenia usług menedżerskich uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 6 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. N ...

Wspólnicy spółki jawnej podjęli uchwałę o zakończeniu działalności spółki. Spółka chce zakończyć działalność poprzez wniesienie aportem przedsiębiorstwa spółki jawnej do istniejącej spółki z o.o. Następnie w ramach podziału majątku spółki jawnej zostałoby przydzielone wspólnikom spólki jawnej udziały w spółce z o.o. proporcjonalnoie do posiadanych udziałów : Czy u wspólników sółki jawnej powstanie przychód z tytułu objęcia udziałów w spółce z o.o. ? Czy kosztem nabycia wkładów do spółki osobowej jest suma wartości wkładów pieniężnych, rzeczowych wniesionych do słki przez wspólników, ustalona w umowie spółki powiększona o niewypłacalny zysk pozostawiony w spółce za lata poprzednie? Czy istnieje obowiązek powiadamiania organu podatkowego o likwidacji działalności i ustalania dochodu na dzień likwidacji? Czy przejęcie zobowiązań spółki jawnej przez spółkę z o.o. stanowi przychód do opodatkowania u tych wspólników? W jakim terminie spółka z o.o. , do której zostanie wniesiony aport w postaci przedsiębiorstwa ma rozpocząć amortyzację skłądników majątkowych

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 13.11.2003 r. zapytaniem w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Ad.1. Na podstawie art.9 ust ...

Sposób odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych po uzyskaniu statusu zakładu pracy chronionej.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi Pani firmę – zakład stolarski – który uzyskał (29 września 2003 r.) status zakładu pracy chronionej. Zgodnie z zapisem art. 38 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.) płatnicy, będący zakładami pracy chronionej kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy z tytułów określonych w art. 12 ...

Czy składając deklarację VAT-7 za m-c XII 2003r. oraz deklarację PIT-4 na zaliczkę na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat w m-cu XII 2003r. do Łódzkiego Urzędu Skarbowego oraz uiszczając kwoty zobowiązań podatkowych z powyższych tytułów Spółka nie naruszy przepisów o właściwosci rzeczowej i miejscowej ? Przez który Urząd dokonany zostanie zwrot należności Spółki z tytułu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wg deklaracji VAT-7 za m-c XI/2003r. ?

Odpowiadając na pismo znak: B-KS/1/JK/2004 z dnia 19.01.2004 roku złożone w Urzędzie Skarbowym Łódź – Polesie i przesłane zgodnie z właściwością do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w dniu 23.01.2004 roku - Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze ...

Czy wydatek poniesiony na sporządzenie przez rzeczoznawcę operatu szacunkowego w celu uzyskania kredytu mieści się w katalogu wydatków, o które można pomniejszyć podatek dochodowy od osób fizycznych określonym w Rozp. Min. Gosp. Przest. i Bud. z dnia 21 grudnia 1996 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 788) w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.)?

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r., podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zas ...

Jak należy udokumentować poniesione wydatki z tyt. korzystanie z usług przewodników osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku zaliczonej do I grupy inwalidztwa?

Z przedstawionego we wniosku Strony stanu faktycznego wynika, że Strona posiada orzeczenie uznające inwalidztwo I grupy spowodowane stanem narządu wzroku i w związku z tym korzysta z usług przewodnika. Zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 7a pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), podsta ...

Dochód z najmu lokalu nie związanego z działalnością gospodarczą podatnika, sposób opodatkowania, rozliczanie opłat - art. 10, art. 11 ust.1 i art. 44 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.),

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z 29.08.1997r,- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu na wniosek z dnia 08.01.2004r (wpływ do tutejszego Urzędu 14.01.2004r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje: Z akt będących w posiadaniu tutejszego Urzędu wynika, że prowadzi Pani samodzielnie działalność gospoda ...

Generowanie strony w 410 ms