Interpretacje w temacie: Źródła przychodów

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Źródła przychodów

W związku z pismem z dnia 09.01.2003 r. (data wpływu - 14.01.2003) Urząd Skarbowy w Pińczowie stosownie do art. 14a § 1 - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z 1997 r. ze zm.) udziela informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych opisanej sprawie: W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dnia 26 lipca 1991 roku ( ...

Źródła przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.01.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego - 30.01.2003 r.) w sprawie opodatkowania dofinansowania do wycieczki Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje: Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 ...

Źródła przychodów

W związku z pismem z dnia 28.02.2003 r. Urząd Skarbowy w Jędrzejowie, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. 1. W przypadku sprzedaży rzeczy przed upływem 6 miesięcy od daty nabycia, zastosowanie mają przepisy art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d oraz art. 24 us ...

Źródła przychodów

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 12.06.2003 r. (uzupełnione w dniu 11.07.2003 r.) w sprawie opodatkowania zasądzonego wyrokiem sądu zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego poniesionych przez pracownika na rzecz jego pełnomocnika pr ...

Źródła przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.05.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego – 05.06.2003 r.) znak: ŚR.IV.3012/21/2003 Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje: Na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r. wolne od podatku dochod ...

- czy otrzymana kwota podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, - czy należy ją opodatkować na zasadach ogólnych, - czy jest to przychód nie podlegający opodatkowaniu?

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), po zapoznaniu się z informacją Urzędu Skarbowego w Elblągu, wynikającą z pisma z dnia 14 listopada 2003 r. nr PD3/415/42/03 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego z tytułu cesji pra ...

w sprawie opodatkowania renty cywilnej zasądzonej od Skarbu Państwa z tytułu odszkodowania za wypadek

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.10.2003 r. w sprawie opodatkowania renty cywilnej zasądzonej od Skarbu Państwa z tytułu odszkodowania za wypadek, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśnia : Zgodnie z przedłożonymi dokumentami Pan Wojciech C. na mocy wyroku z dnia 26 ...

Czy przychody z tytułu świadczenia usług biegłego lekarza medycyny sądowej na rzecz policji, prokuratury i sądów mogą być opodatkowane, mimo prowadzenia w tym zakresie działalności gospodarczej, w sposób właściwy dla działalności wykonywanej osobiście ? Czy w związku z tym zaliczki na podatek dochodowy może potrącać instytucja zlecająca wykonanie ekspertyzy ?

W związku z pisemnym zapytaniem Pana złożonym dnia 21.01.2004 r., dotyczącym działalności wykonywanej osobiście i działalności gospodarczej w tym samym zakresie - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), informuje: Stosownie do przepisów art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z d ...

Czy świadczenie wyrównawcze określone art. 7643 kodeksu cywilnego, wypłacone agentowi ubezpieczeniowemu jest przychodem z działalności gospodarczej, który należy zaewidencjonować w kol. 8 podatkowej księgi przychodów i rozchodów „Pozostałe przychody”?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Pradnik działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz.926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 27.11.2003 r. (data wpływu 28.11.2003 r.) dot. kwalifikacji źródła przychodu w zwiazku z otrzymanym świadczeniem pieniężnym uprzejmie informuje: Przychodami z działalności gospodarczej unormowa ...

Czy od dnia 01.01.2004r. ekwiwalent pieniężny wypłacany przez pracodawcę pracownikowi za używanie do celów służbowych samochodu stanowiącego własność pracownika jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 171 ze zm.) jako ekwiwalent pieniężny za używany przez pracownika przy wykonywaniu pracy sprzęt stanowiący jego własność ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2004r. informuje: z dniem 01.01.2004r. uchylony został pkt 22 art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) na podstawie, którego wo ...

Generowanie strony w 28 ms