Drukuj

Przychody ze sprzedaży nieruchomości

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że stosownie do art. 14b § 1 oraz art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), który stanowi, że Izba Skarbowa obowiązana jest do dokonania zmiany udzielonej informacji, (dotyczącej informacji udzielonej przez Urząd Skarbowy w trybie art. 14a §1 Ordynacji podatkowej), jeżeli stwierdzi, że jest ona nieprawidłowa. Izba Skarbowa w Kielcach uznała stanowiska tut. Urzędu wyrażone w wyżej wymienionym piśmie za niesłuszne. W związku z powyższym prostujemy udzieloną odpowiedź następująco:

W dniu 26.10.1998 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Warszawie dokonała dla Pana Jarosława W. przydziału domu jednorodzinnego wraz z prawem użytkowania działki przynależnej do domu jednorodzinnego.

Dopiero w dnia 26.03.2001 r. aktem notarialnym Rep A Nr (...) Spółdzielnia Mieszkaniowa przeniosła na Państwa Jarosława i Elżbietę W. prawo własności działki wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

Sprzedaż prawa własności działki wraz z budynkiem jednorodzinnym stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.), jeżeli nastąpiła przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie właśnie tego prawa własności.

W świetle powyższego źródłem przychodu w momencie zbycia będzie sprzedaż własności gruntu i budynku mieszkalnego, zatem istotne w sprawie jest to, w jakiej dacie Państwo nabyli to, a nie inne prawo.

Nie ma w tej sytuacji znaczenia, kiedy Pan Jarosław W. otrzymał przydział domu jednorodzinnego i prawo użytkowania działki, bowiem w dacie 26.10.1998 r. nabyte zostało inne prawo do tej nieruchomości.

W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie, pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 powołanej wyżej ustawy należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie aktem notarialnym prawa własności w/w działki i budynku mieszkalnego jednorodzinnego tj. od dnia 01.01.2002 r., a nie jak podano nieprawidłowo w piśmie Urzędu Skarbowego od 01.01.1999 r.

Podobne interpretacje: