Interpretacje w temacie: Przychody z kapitałów pieniężnych

Ścieżka aktualnego tematu

Przychody z kapitałów pieniężnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.12.2002 r Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje, iż podziela Pani stanowisko. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr. 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.) za przychod ...

Wpłacanie zaliczek przez podatników

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.01.2003 r. w sprawie podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia: Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości urząd skarbowy lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa n ...

Przychody z kapitałów pieniężnych

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29-08-1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 01.10.2003 r. skierowane do Izby Skarbowej w Kielcach w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży akcji Zakładów Przemysłu Wapienniczego „T ...

Przychody z kapitałów pieniężnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.07.2003 r. znak: NF/2345/2003 Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalaz ...

Jakie są skutki podatkowe dla udziałowców spółki będących osobami fizycznymi zbywających udziały na rzecz spółki ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 15 stycznia 2004r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego w Opocznie), biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w piśmie uprzejmie informuje. Skutki podatkowe dla udziałowców spółki będących osobami fizyczny ...

Czy sprzedaż udziałów w spółce z o.o przez udziałowca tej spółce w drodze egezekucji komorniczej jest przychodem z tyt. odpłatnego zbycia udziałów w spółce w myśl art. 44 ust. 8 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) obligującym podatnika do wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składania deklaracji PIT-13?

Jak z przedstawionej przez Panią sprawy wynika, posiadała Pani udziały w spółce z o.o, które spółka ta nabyła w wyniku egzekucji komorniczej na mocy wyroku sądowego, gdyż miała wobec Pani roszczenie. Ponadto wyjaśniła Pani, iż od uzyskanego dochodu regulowany jest w ratach u poborcy skarbowego podatek dochodowy i złożona została deklaracja o wysokości uzyskanego dochodu z odpłatnego zbycia udziałó ...

Czy momentem, w którym powstaje obowiązek podatkowy spółki jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie: dzień zawarcia umowy zbycia akcji w celu ich umorzenia, dzień, w którym nastąpi skutek rozporządzający umowy, czyli przejście na Spółkę prawa własności akcji, dzień, w którym akcjonariusz otrzyma zapłatę za akcje.

Odpowiadając na pismo z dnia 13.01.2004r. (data wpływu 14.01.2004r.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) informuje, że w opisanej przez Spółkę sytuacji zastosowanie mają przepisy: ar ...

Czy z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z o.o po cenie niższej od wartości nabycia należy uiścić podatek dochodowy?

Jak z przedmiotowego pisma wynika, zamierza Pan sprzedać udziały w sp. z o.o po cenie niższej niż wynosiła wartość nabycia. Zgodnie z postanowieniami art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), źródłami przychodów są kapitały pieniężne (...). Z kolei stosownie do postanowień art. 17 ust. 1 pkt 6 c ...

W dniu 05.01.2004 r. otrzymałem przelewem na moje konto bankowe od likwidatora spółki kwotę 2 027,50 PLN tytułem zwrotu z likwidacji majątku spółki. Akcje spółki w likwidacji nabyłem za kwotę 10 PLN w grudniu 2001 r. na podstawie umowy sprzedaży. Po spłacie wszystkich innych zobowiązań spółki, syndyk masy upadłościowej dokonał podziału środków pozostałych z likwidacji spółki pomiędzy jej akcjonariuszy. W jaki sposób i według jakiej skali mam opodatkować powyższy przychód.

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 1956) za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się: dywidendy i inne przychody z tyt ...

Jak należy opodatkować w Polsce dywidendę uzyskaną we Francji i tam opodatkowaną?

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.02.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów uprzejmie informuje: Z informacji przedstawionych w ww. piśmie wynika, iż jest Pan posiadaczem ak ...

Generowanie strony w 16 ms