Drukuj

W związku z powyższym zgodnie z dyspozycją art. 45 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca jest obowiązany w zeznaniu podatkowym PIT-36 składanym za rok podatkowy 2008, w którym uzyskał zwrot nadpłaconego podatku od dywidendy z urzędu ze Szwajcarii, doliczyć do podatku różnicę w wysokości 4%, wynikającą ze stawki podatku 19%, jaką odliczył w zeznaniu rocznym za rok 2005 i 2006, a stawką podatku ostatecznie zapłaconego w Szwajcarii w wysokości 15%.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11.07.2008 r. (data wpływu 15.07.2008 r.) oraz w uzupełnieniu wniosku z dnia 11.09.2008 r. (data wpływu 15.09.2008 r.) stanowiącego odpowiedź na wezwanie z dnia 05.09.2008 r. Nr IPPB2/415-1047/08-2/MG i uzupełnienia z dnia 24.10.2008 r. (data wpływu 27.10.2008 r.) stanowiącego odpowiedź na wezwanie z dnia 20.10.2008 r. Nr IPPB2/415-1047/08-4/MG o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawidłowości opodatkowania dywidendy otrzymanej ze Szwajcarii w 2005 i 2006 roku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawidłowości opodatkowania dywidendy otrzymanej ze Szwajcarii w 2005 i 2006 roku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca będący osobą fizyczną jest polskim rezydentem podatkowym i otrzymuje dywidendę ze Szwajcarii. W Polsce taka dywidenda jest opodatkowana stawką 19% dywidendy brutto, z tym że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Szwajcarią przewiduje opodatkowanie takiej dywidendy również w Szwajcarii, z tym że maksymalna stawka tego podatku w Szwajcarii wynosi 15% dywidendy brutto.

Unikanie podwójnego opodatkowania w tej sytuacji następuje w ten sposób, iż Polska pozwoli na potrącenie (pomniejszenie) polskiego podatku dochodowego o tenże podatek dochodowy pobrany w Szwajcarii, z tym że potrącenie takie nie może przewyższać podatku polskiego, to jest potrącenie nie może być wyższe niż 19% dywidendy brutto, co powtórzono również w przepisie art. 30a ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepisy szwajcarskie przewidują jednak, iż przy wypłacie dywidendy na rzecz Wnioskodawcy - obywatela polskiego potrąca się (wstępnie) podatek w wysokości maksymalnej - 35% dywidendy brutto. Dopiero na podstawie wydanego przez polski urząd skarbowy tzw. (I) certyfikatu rezydencji oraz (II) poświadczonego przez właściwy dla Wnioskodawcy polski urząd skarbowy szwajcarskiego formularza „FORM-60” stwierdzający rozliczenie podatku polskiego - szwajcarski urząd skarbowy dokona na rzecz Wnioskodawcy zwrotu podatku równego 20%.

Tak więc najpierw w Szwajcarii pobiera się stawkę maksymalną (35%), a następnie urząd szwajcarski zwraca 20% tak, aby zastosowanie miała stawka preferencyjna podatku szwajcarskiego wynikającą z umowy międzynarodowej - 15%.

Zwrot będzie miał jednak miejsce najwcześniej w roku następującym po roku, za który dywidenda została rozliczona podatkowo zgodnie z formularzem rocznym PIT-36 i polski urząd skarbowy będzie mógł zaświadczyć na szwajcarskim formularzu „FORM-60”, iż Wnioskodawca stale przebywał w Rzeczpospolitej Polskiej w rozumieniu konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską i Szwajcarią oraz (I) iż zgodnie z najlepszą wiedzą warunki powyższego zwrotu Wnioskodawcy różnicy podatku zostały spełnione zgodnie z postanowieniami konwencji.

Z uwagi na powyższe, Wnioskodawca uważa, iż rozliczenie polskiego podatku od dywidendy powinno nastąpić w ten sposób, iż podatek polski powinien być w całości rozliczony (zapłacony) w tym roku, w którym Wnioskodawca faktycznie otrzymał zwrot wspomnianej 20% różnicy podatku. To jest, w (pierwszym) formularzu PlT-36 za rok w którym otrzymano dywidendę, powinny być wykazane następujące kwoty:

  1. w polu 189 - podatek polski równy 19% od dywidendy brutto,
  2. w polu 191 - podatek szwajcarski równy według stawki maksymalnej i faktycznie pobranej (35% dywidendy brutto), ograniczony jednak do wysokości podatku polskiego według stawki 19%,
  3. kwota zobowiązania podatkowego z tego tytułu do zapłaty powinna być wynosić 0 (zero) złotych.

W (drugim) formularzu PIT-36 za rok podatkowy, w którym otrzymano zwrot podatku równy 20% dywidendy brutto, Wnioskodawca winien wykazać do zapłaty kwotę podatku należnego w Polsce, a wynoszącego 4% dywidendy brutto.

Z uwagi na braki formalne w złożonym wniosku, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 05.09.2008 r. Nr IPPB2/415-1047/08-2/MG wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

  • Wyjaśnienie, w którym roku miała miejsce wypłata przedmiotowej dywidendy ze Szwajcarii...

Wniosek uzupełniono prawidłowo w wyznaczonym terminie informując, że wypłata dywidendy miała miejsce w roku 2005 i w 2006.

Z uwagi na to, że wydanie interpretacji wymagało dalszego doprecyzowania stanu faktycznego, tutejszy organ podatkowy ponownie pismem z dnia 20.10.2008 r. Nr IPPB2/415-1047/08-4/MG wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

  • Wyjaśnienie, w którym roku miał miejsce zwrot nadpłaconego podatku dochodowego dotyczącego przedmiotowej dywidendy ze Szwajcarii za lata 2004 i 2005...

Wniosek uzupełniono prawidłowo w wyznaczonym terminie informując, że wypłata dywidendy miała miejsce w roku 2005 i 2006, natomiast zwrot nadpłaconego podatku z tytułu dywidendy za lata 2005 i 2006 nastąpił w roku 2008.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Intencją Wnioskodawcy było zapytanie, czy postępowanie Wnioskodawcy w powyższym stanie faktycznym jest prawidłowe...

Zdaniem Wnioskodawcy

Wnioskodawca uważa, iż jest to stanowisko prawidłowe. Umowa międzynarodowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Szwajcarią nie reguluje trybu zwrotu nadpłaty podatku przez jedno z państw (tu: Szwajcarię), natomiast reguluje maksymalne stawki podatku w obu Państwach, które można pobierać od wypłacanej dywidendy oraz potrącać w drodze kredytu podatkowego. W ww. umowie maksymalna stawka podatku od dywidendy, którą może narzucić Szwajcaria jako państwo wypłaty dywidendy, wynosi 15%, jednakże stawka ta może zostać zastosowana dopiero po rozliczeniu podatku polskiego. Ponieważ w dacie otrzymania dywidendy stawka podatku szwajcarskiego wynosi 35%, a obniżenie tej stawki i zwrot podatku może mieć miejsce dopiero w latach następnych, gdy zostanie otrzymany zwrot w związku z tym w pierwszym formularzu PlT-36 należy wykazać faktycznie pobrany podatek szwajcarski w pełnej wysokości tj. 35%, w formularzu PlT-36 ograniczony jednak do wysokości podatku polskiego, to jest 19%. Dopiero gdy preferencyjna stawka podatku szwajcarskiego równa 15% faktycznie znajdzie zastosowanie poprzez dokonanie zwrotu przez szwajcarski urząd skarbowy różnicy wynoszącej 20%, wówczas Wnioskodawca będzie obowiązany uiścić podatek należny w Polsce, to jest 4% dywidendy brutto (różnica pomiędzy 19% - stawka podatku polskiego oraz 15% - stawka preferencyjna podatku szwajcarskiego).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy wyjaśnić, iż stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawidłowości opodatkowania dywidendy otrzymanej ze Szwajcarii w 2005 i 2006 roku uznano za prawidłowe, jednakże uzasadnienie prawne jest w części odmienne od uzasadnienia przedstawionego przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Przepisy art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a tej ustawy).

W świetle zapisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) - c).

Za przychody z kapitałów pieniężnych w myśl z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni (...).

Stosownie do art. 10 ust. 1 Konwencji miedzy Rzecząpospolitą Polską, a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Bernie dnia 02.09.19991 r. (Dz. U. Nr z 1993 r. nr 22, poz. 92 ) dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Stosownie do ust. 2 ww. artykułu dywidendy te mogą być jednak opodatkowane także w Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, podatek ten nie może przekroczyć:

  1. 5% kwoty dywidend brutto, jeżeli odbiorcą dywidend jest spółka (inna niż spółka jawna), której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25%,
  2. 15% kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

Właściwe władze Umawiających się Państw ustalą w drodze wzajemnego porozumienia sposób stosowania tych ograniczeń.

Należy zauważyć, że określenie "dywidendy" oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji.

W myśl art. 23 ust. 1 lit. b) ww. umowy jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11 i 12 może być opodatkowany w Szwajcarii, to Polska zezwoli na potrącenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Szwajcarii. Jednakże takie potrącenie nie może przekroczyć tej części podatku, która została obliczona przed dokonaniem potrącenia i która odpowiednio przypada na dochód, który może być opodatkowany w Szwajcarii.

Przechodząc na grunt przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zakres opodatkowania dochodów (przychodów) uzyskanych przez osoby fizyczne, m. in. z dywidend reguluje przepis art. 30a ustawy.

Stosownie do treści art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy - od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a, z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Zryczałtowany podatek pobiera się bez pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania, o czym stanowi art. 30a ust. 6 ww. ustawy.

W myśl art. 30a ust. 2 tej ustawy przepisy ust. 1 pkt 1-5 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Jednocześnie zgodnie z treścią art. 30a ust. 9 ww. ustawy podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przychody (dochody) określone w ust. 1 pkt 1-5, od zryczałtowanego podatku obliczonego zgodnie z ust. 1, od tych przychodów (dochodów), odliczają kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19 %.

Ponadto w art. 30a ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. stanowi, że kwoty zryczałtowanego podatku obliczonego od przychodów (dochodów), o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwoty podatku zapłaconego za granicą, o których mowa w ust. 9 i 10, podatnicy są obowiązani wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a.

W przypadku otrzymania zwrotu uprzednio zapłaconego za granicą i odliczonego podatku zgodnie z treścią art. 45 ust. 3a podatnik w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności, jest obowiązany doliczyć odpowiednio do dochodu lub podatku, obliczonego zgodnie z art. 27 albo art. 30c kwoty uprzednio odliczone.

W przedstawionym stanie faktycznym w 2005 i 2006 r. Wnioskodawca uzyskał dochód w postaci wypłaty dywidendy ze Szwajcarii, która zgodnie z ustawodawstwem Szwajcarskim została opodatkowana wstępnie maksymalną stawką w wysokości 35%.

Ponadto należy wskazać, że powołane we wniosku w opisie stanu faktycznego pozycje Nr 189 i Nr 191 dotyczą formularza PIT-36, który ma zastosowanie do rozliczenia dochodów osiągniętych w roku podatkowym 2007. Dochód uzyskany przez Wnioskodawcę dotyczy natomiast roku 2005 i 2006.

W świetle wyżej powołanych przepisów polskiego prawa podatkowego Wnioskodawca w zeznaniu podatkowym PIT-36 za rok 2005 i 2006 oraz formularzu PIT/X – informacja o zryczałtowanym podatku dochodowym, będącym załącznikiem do zeznania rocznego, winien dokonać rozliczenia uzyskanych dochodów z tytułu wypłaconej dywidendy ze Szwajcarii.

Zryczałtowany podatek od otrzymanej dywidendy ze Szwajcarii obliczony przy zastosowaniu stawki 19% (poz. 11 formularza PIT-X), Wnioskodawca powinien zrównoważyć do wysokości stawki podatku obowiązującej w Polsce.

W konsekwencji w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2005 i 2006 rok podatek od wypłaconej dywidendy ze Szwajcarii nie wystąpi.

Zgodnie z ustawodawstwem Konfederacji Szwajcarskiej Wnioskodawca po dokonaniu rozliczenia w Polsce dochodów osiągniętych w roku 2006 i dopełnieniu związanych z tym formalności otrzymał zwrot nadpłaconego podatku ze szwajcarskiego urzędu skarbowego w wysokości 20% w roku 2008. W następstwie otrzymanego zwrotu podatku, zapłacony w Szwajcarii podatek od otrzymanej dywidendy wyniósł ostatecznie15%.

W związku z powyższym zgodnie z dyspozycją art. 45 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca jest obowiązany w zeznaniu podatkowym PIT-36 składanym za rok podatkowy 2008, w którym uzyskał zwrot nadpłaconego podatku od dywidendy z urzędu ze Szwajcarii, doliczyć do podatku różnicę w wysokości 4%, wynikającą ze stawki podatku 19%, jaką odliczył w zeznaniu rocznym za rok 2005 i 2006, a stawką podatku ostatecznie zapłaconego w Szwajcarii w wysokości 15%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: