Drukuj

Czy spółka jako płatnik powinna naliczyć 19% zryczałtowany podatek dochodowy i złożyć deklarację w Urzędzie – art.30a ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z o.o. ze środków zgromadzonych na jej kapitale zapasowym utworzonym z dopłat wspólników będących osobami fizycznymi ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.02.2004 r. /data wpływu 19.02.2004 r./ w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych czynności polegającej na podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z o.o. ze środków zgromadzonych na jej kapitale zapasowym utworzonym z dopłat wspólników będących osobami fizycznymi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa /DZ.U.Nr 137 poz.926 ze. zm./ wyjaśnia: Wg stanu faktycznego opisanego w przedmiotowym piśmie Zgromadzenie Wspólników spółki z o.o. aktem notarialnym podwyższyło kapitał zakładowy spółki przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego utworzonego z dopłat wspólników. Pytanie brzmi: czy spółka jako płatnik powinna naliczyć 19% zryczałtowany podatek dochodowy i złożyć deklarację w Urzędzie – art.30a ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Kapitał rezerwowy (zapasowy ) jest źródłem finansowania aktywów przez jednostkę gospodarczą w trakcie jej działalności. Kapitał ten tworzony nieobligatoryjnie stanowi rezerwę spółki wspomagającą i zarazem stabilizującą jej działalność. Tworzenie kapitału rezerwowego może nastąpić z: - zysku netto po dokonaniu odpisów na obowiązkowe obciążenia (podatek dochodowy od osób prawnych),- dopłat wspólników.Ustanowienie nowych udziałów można zrealizować ze środków własnych wspólników lub też z własnych środków spółki, tzn. z kapitału zapasowego lub rezerwowego utworzonego z zysku. Zgodnie z art.260 § 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DZ.U.Nr 95 poz.1037 ze zm.) uchwałą wspólników o zmianie umowy spółki można podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku.

Z powyższego wynika, że spółka może przeznaczyć na podwyższenie kapitału zakładowego środki z kapitału zakładowego lub rezerwowego, których źródłem jest wyłącznie zysk. Wówczas zastosowanie mają przepisy art. 24 ust.5 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /DZ.U. z 2000 r. nr 14 poz.176 ze zm./, zgodnie z którym dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego tytułu, w tym także dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach – dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej. W myśl art. 30a ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy od dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Natomiast pokrycie kapitału zakładowego kapitałem zapasowym pochodzącym z innych źródeł (np. z dopłat wspólników), a tak jest w Państwa przypadku, nie rodzi obowiązku podatkowego u udziałowców będących osobami fizycznymi.

Podobne interpretacje: