Drukuj

Czy obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych zostaje przesunięty w czasie do chwili odpłatnego zbycia akcji, objętych w podwyższonym kapitale akcyjnym spółki akcyjnej, w przypadku gdy objęcie to następuje w zamian za wniesiony do niej aport w postaci posiadanych przez podatnika akcji spółki akcyjnej objętych w 1999 r. w zamian za wkład niepieniężny (nieruchomość)?

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dn. 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. W tym przypadku przychód podatkowy zgodnie z art. 17 ust. 1a pkt 2 powstaje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

Natomiast koszt uzyskania takiego przychodu zgodnie z art. 22 ust. 1e pkt 2 lit. a ustala się na dzień objęcia udziałów (akcji) w spółce. Sposób ustalenia jego wysokości zależy od przedmiotu wkładu.I tak, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni kosztem uzyskania jest:- wartość nominalna wnoszonych w formie wkładu niepieniężnego udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, w przypadku gdy wnoszone udziały (akcje) zostały uprzednio objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.Zgodnie z regulacją art. 22 ust. 1i. ustawy, jeżeli podatnik w związku z obejmowaniem udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny poniósł wydatki związane z objęciem tych udziałów (akcji), to wydatki te powiększają koszty uzyskania przychodów, o których mowa w powołanym wyżej art. 22 ust. 1e.

Zgodnie ze art. 30b ust. 1 ustawy od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Na podstawie przepisu art. 30b ust. 2 pkt 5 ustawy dochodem, o którym mowa powyżej (w ust. 1) jest różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e – osiągnięta w roku podatkowym.

W przypadku późniejszego odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce, objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia.De facto to, co wcześniej było przychodem z tytułu objęcia udziałów (akcji), w momencie ich odpłatnego zbycia staje się kosztem podatkowym. Przyjąć należy, że art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania do sytuacji, gdy przeniesienie akcji następuje poprzez ich wniesienie do innej spółki w formie aportu.

Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny wynikający z zapytania oraz stan prawny obowiązujący w dniu udzielenia odpowiedzi.

Podobne interpretacje: