Drukuj

Czy w zeznaniu podatkowym PIT-38 przychód z tytułu sprzedaży papierów wartościowych nabytych w drodze spadku (darowizny) można pomniejszyć o koszt nabycia poniesiony przez spadkodawcę ? W jaki sposób obliczyć kwotę podatku od spadku i darowizn w części przypadającej na nabyte papiery wartościowe oraz w jaki sposób dokonać odliczenia tej kwoty w PIT-38 ?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Pana X. Y. zam. Radom, ul. Z. z dnia 03.04.2006r. (data wpływu 07.04.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu ze sprzedaży w 2005 roku papierów wartościowych nabytych w drodze spadku jak również w drodze darowizny, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 03.04.2006r. (data wpływu 07.04.2006r.) Pan X. Y. wystąpił do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę oraz stanowisko w sprawie:

W roku 2005 sprzedałem na giełdzie papierów wartościowych papiery wartościowe.
Prawa do wyżej wymienionych papierów wartościowych nabyłem w drodze spadku po moim ojcu (2004r.) jak również w drodze darowizny od mojej mamy i siostry (2005r.).
Biuro maklerskie obsługujące mój rachunek papierów wartościowych przysłało mi PIT-8C, w którym wartość sprzedanych akcji stanowi w całości zysk do opodatkowania.
Podatek od spadków i został obliczony od całości dziedziczonego majątku bez wyodrębnienia na poszczególne pozycje, tj. akcje, nieruchomości i ruchomości. Tym samym kwota podatku od spadku wyniosła 422,20zł, natomiast darowizna ze względu na jej wartość była zwolniona z podatku.
Czy w rozliczeniu rocznym PIT-38 przychód z tytułu sprzedaży w/w akcji pomniejszam o koszt nabycia przez mojego ojca ?
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - wolny od podatku jest dochód uzyskany ze zbycia akcji otrzymanych w drodze spadku albo darowizny - w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Jak powinienem obliczyć kwotę zapłaconego podatku, biorąc pod uwagę kwotę wolną i fakt składania deklaracji łącznej od całości majątku nabytego w drodze spadku ? Jak wartość zapłaconego podatku mam odliczyć od zobowiązania podatkowego wykazanego w PIT-38 za 2005r.
W mojej ocenie koszem uzyskania przychodu jest wartość akcji w momencie nabycia spadku i wartość akcji w momencie przekazania darowizny.

Stanowisko organu podatkowego:

Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W świetle art. 14a § 3 Ordynacji podatkowej, interpretacja, o której mowa w § 1, zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa. Podstawą rozpatrzenia wniosku jest stan faktyczny zawarty w zapytaniu i własne stanowisko strony.

Jednym ze źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych są kapitały pieniężne. O powyższym stanowi wprost przepis art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym przypadku przychodem są te wartości majątkowe, które pochodzą z kapitału jako takiego, niezależnie od form, w jakich został on zainwestowany. Stąd też przychodami z kapitałów pieniężnych są zarówno odsetki (czy też inna forma przychodu takiego rodzaju - np. dyskonto), jak i kwoty otrzymane ze zbycia albo realizacji papierów wartościowych, dokonywanych przez inny podmiot z uwagi na prawo do udziału w zyskach tego podmiotu. Jest to więc źródło przychodów dosyć niejednorodne.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52 a i 52 c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Według ust. 2 tego przepisu, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24 -25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Wśród źródeł przychodów określonych w art. 10 ust. 1 cytowanej ustawy, w pkt 7 wymienione zostały kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Sposób obliczania dochodu ze zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających, określony został w art. 30b ust. 2 pkt 1 - 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.).

Dochód ten określa się jako:
1. różnicę między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,
2. różnicę między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,
3. różnicę między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a.

Zasady powyższe znajdują zastosowanie przy ustalaniu dochodu ze zbycia papierów wartościowych, gdy możliwa jest ich identyfikacja i ustalenie dla zbywanych papierów ich rzeczywistej ceny nabycia.

Natomiast jeżeli nie jest możliwa identyfikacja sprzedawanych papierów wartościowych należy stosować metodę FIFO (art. 24 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) tj. pierwsze przyszło - pierwsze wyszło. Metoda ta ma zastosowanie odrębnie do każdego z rachunków posiadanych przez podatnika, na którym są zdeponowane papiery wartościowe.

Zgodnie z generalną zasadą ustalania kosztów uzyskania przychodów, określoną w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem określonych w art. 23 tej ustawy.

Przy czym zauważyć należy, iż art. 23 ust. 1 pkt 38 określa, iż za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Koszty te można podzielić na dwie grupy:
1) bezpośrednio przypisane do konkretnej transakcji - koszt nabycia odpłatnie zbywanego papieru wartościowego (cena jednostkowa x ilość papierów wartościowych),
2) koszty poniesione przez podatnika w roku podatkowym związane z obsługą rachunku przez biuro maklerskie, w celu uzyskania przychodu (koszty: prowizji, w tym prowizji kupna i sprzedaży, poniesionych w roku związanych z prowadzeniem lub założeniem rachunku, koszty transferu, zdeponowania papierów itp.).

W przypadku nabycia przez podatnika papierów wartościowych w drodze spadku lub darowizny nie występuje cena nabycia, gdyż podatnik nie ponosi wydatku na ich zakup (nabycie).

W pojęciu przepisów omawianej ustawy obowiązek rozliczenia się spadkobiercy z tytułu otrzymanych akcji wystąpi w przypadku ich sprzedaży, co miało miejsce w sytuacji podatnika.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 105 wymienionej ustawy, wolny od podatku dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny - w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.Oznacza to, że dochód uzyskany ze zbycia akcji pomniejszyć należy o kwotę odpowiadającą zapłaconemu podatkowi od spadków i darowizn.
Podatek od spadków i darowizn oblicza się od ogólnej kwoty masy spadkowej i brak jest przepisów w prawie podatkowym dotyczących metody obliczania podatku należnego jednego za składników masy spadkowej.

A zatem dochód korzystający ze zwolnienia, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 105 ww. ustawy, należy obliczyć samodzielnie uwzględniając udział procentowy nabytych w drodze spadku akcji do ogólnej masy spadkowej. W ten sposób obliczony procent należy pomnożyć przez zapłacony podatek od spadków i darowizn.

Jedynie kwota wyliczona w powyższy sposób podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 105 wspomnianej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wyżej wspomniano stosownie do treści przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52 a i 52 c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zatem kwota podatku od spadku w części dotyczącej nabytych przez Pana papierów wartościowych, obliczona w powyżej wskazany sposób pomniejszy kwotę przychodu ze sprzedaży papierów wartościowych.

Natomiast w odniesieniu akcji nabytych przez Pana w drodze darowizny od matki i siostry element kosztu nie wystąpi, gdyż jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego darowizna ze względu na jej wartość była zwolniona z podatku, tym samym nie wystąpi kwota przychodu zwolniona z opodatkowania, o której mowa w w/w art. 21 ust. 1 pkt 105 wymienionej ustawy o podatku dochodowym.
Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, że wartość akcji (cena nabycia) nie jest dla pana kosztem uzyskania przychodu ani w momencie nabycia spadku ani też w momencie przekazania darowizny.
Tym samym stanowisko wyrażone we wniosku uznano za nieprawidłowe.

Dochód uzyskany ze sprzedaży akcji podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30 b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wynosi 19 % uzyskanego dochodu.
Zgodnie z art. 30 b ust. 6 oraz art. 45 ust. 1a pkt 1 w/w ustawy o podatku dochodowym podatek jest płatny do 30 kwietnia następnego roku. W tym samym czasie podatnik jest zobowiązany do złożenia odrębnego zeznania podatkowego (wzór PIT-38) o dochodach uzyskanych z tego tytułu.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.Na niniejsze postanowienie zgodnie z przepisem art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia (art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa).Zażalenie, zgodnie z przepisem art. 222 w związku z art. 239 ustawy Ordynacja podatkowa powinno zawierać zarzuty przeciwko postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Zażalenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5,00zł uiszczanej w znakach opłaty skarbowej.Niniejsze postanowienie może zostać zmienione lub uchylone w drodze decyzji przez organ odwoławczy w trybie art. 14b ust. 5 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa.

Podobne interpretacje: