Drukuj

Jak ustalić przychód z tytułu objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny i koszt tego przychodu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Stare Miasto, działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pana wniosek o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian, za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. W myśl przepisów art. 22 ust. 1 e cyt. ustawy w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyśkania, przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wysokości faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu są te inne składniki.

Z przedstawionego przez Pana opisu stanu faktycznego wynika, że objął Pan udziały w spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Spowodowało to powstanie przychodu z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w cyt. wyżej art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy. Na dzień objęcia udziałów należy zatem ustalić koszt uzyskania przychodu tego w wysokości wydatków, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, poniesionych na nabycie składników majątku wniesionych do spółki w formie wkładu niepieniężnego.

Jeżeli tak ustalony koszt uzyskania przychodu jest wyższy od nominalnej wartości objętych udziałów, to objęcie udziałów nie będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego z tytułu objęcia udziałów.

Podobne interpretacje: