Drukuj

Czy sprzedaż akcji nabytych na giełdzie papierów wartościwych przed 01.01.2004r. powoduje obowiązek zapłaty podatku?Czy dochód ze sprzedaży takich akcji należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-38?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana xxx z dnia 28.11.2006 r. (data stempla pocztowego – 23.11.2006 r.), uzupełnionego w dniu 03.01.2007 r. (data stempla pocztowego – 22.12.2006 r.) – o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania dochodu ze sprzedaży akcji nabytych na giełdzie papierów wartościowych przed 01.01.2004 r.

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego stanu faktycznego i przedłożonych dokumentów wynika, że Pan xxx zakupił 33 akcje spółki xxx o kodzie xxx w dniu 13.03.1998 r. na giełdzie papierów wartościowych za kwotę 438,90 zł. Akcje te zostały wycofane z giełdy. Na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki xxx (dawniej xxx) z dnia 05.04.2006 r. akcje spółki zostały poddane przymusowemu wykupowi przez akcjonariusza większościowego – xxx z siedzibą w xxx. Cena wykupu akcji ustalona została przez biegłego rewidenta i wyniosła 75,64 zł. za jedną akcję. Przelew z tego tytułu w wysokości 2.496,12 zł. został dokonany na rachunek wnioskodawcy w dniu 06.11.2006 r.

Pytanie podatnika:

  • czy sprzedaż w/w akcji powoduje obowiązek zapłaty podatku...,
  • czy dochód ze sprzedaży w/w akcji należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym PIT – 38...

W ocenie podatnika dochód ze sprzedaży akcji nabytych na giełdzie papierów wartościowych przed rokiem 2004 nie podlega opodatkowaniu, a tym samym nie należy go wykazywać w rocznym zeznaniu podatkowym PIT – 38.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2006 r., opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie zaś z treścią art. 10 ust. 1 pkt 7 w/w ustawy, źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit a) – c).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) w/w ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1956 z późn.zm.), przepisów ustawy, o której mowa w art. 1 (ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), nie stosuje się do opodatkowania dochodów (poniesionych strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r.:

  1. z odpłatnego zbycia nabytych przed dniem 1 stycznia 2003 r. obligacji Skarbu Państwa wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.;
  2. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r.;
  3. z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151 i Nr 170, poz. 1651), nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., stanowi, iż zwalnia się od podatku dochodowego w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2003 r. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym poza giełdowym wtórnym obrocie publicznym albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Z w/w przepisów wynika, że zwolnienie ma zastosowanie do dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące trzy przesłanki:

  1. nabycie zbywanych papierów wartościowych zostało dokonane przed 1 stycznia 2004 r.,
  2. nabycie zbywanych papierów wartościowych nastąpiło w sposób określony w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  3. zbywane papiery wartościowe są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że posiadane przez Pana xxx akcje spółki xxx zostały przymusowo wykupione przez większościowego akcjonariusza spółki – xxx, zaś przed ich wykupem zostały one wycofane z giełdy, co oznacza, że zostały one wycofane z publicznego obrotu, o czym może świadczyć choćby fakt zamknięcia z dniem 11.01.2006 r. kont ewidencyjnych dla w/w akcji prowadzonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Dlatego też, pomimo że w/w akcje zostały nabyte na giełdzie papierów wartościowych przed 01.01.2004 r. to dochód z ich sprzedaży nie może korzystać z opisanego zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z braku wypełnienia przesłanki dotyczącej funkcjonowania papieru wartościowego w publicznym obrocie papierami wartościowymi w chwili jego zbycia.

Zgodnie z przepisem art. 30b ust. 1, ust. 2 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu. Dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14. Godnym uwagi jest tutaj przepis art. 23 ust. 1 pkt 38, na podstawie którego, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Ponadto, stosownie do art. 30b ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodów, o których mowa w ust. 1 tego artykułu, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (wg skali podatkowej) oraz art. 30c (19 % podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej).

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 (PIT – 38), wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 w/w ustawy).

Zeznanie podatkowe, o którym mowa wyżej, należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2007r. i w tym samym terminie wpłacić obliczony należny podatek dochodowy w wysokości 19 % uzyskanego dochodu (art. 45 ust. 1a oraz ust. 4 pkt 2 w/w ustawy).

Podobne interpretacje: