Drukuj

Czy podatnik otrzyma zwrot nadpłaconego podatku?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów postanawia stanowisko w sprawie zawarte we wniosku z dnia 27 czerwca 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w świetle przedstawionego stanu faktycznego uznać za nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

1. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku wnioskodawcy jest następujący:

Podatnik inwestował w Fundusz Zrównoważony X opłacając należne od zysków podatki. W okresie od 20 sierpnia 2004r. do 12 kwietnia 2006r. nadpłacił podatek od zysków w kwocie 78.1264,00 zł. W wyniku umorzenia jednostek uczestnictwa w dniu 23.05.2006r. doznał straty. Z uwagi na powyższe podatnik zwrócił się do X o zwrot nadpłaconego podatku lub zaliczenie go do przyszłych opłat. W odpowiedzi X poinformowało, iż kompensacja osiągniętych zysków i poniesionych strat jest możliwa w ramach jednej transakcji. Natomiast możliwość kompensacji w ramach wielu transakcji, w jednym roku podatkowym winny wskazywać przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, a ponieważ brak jest takiego zapisu kompensacja jest niemożliwa. Ponadto X poinformowało podatnika, iż zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek od zysków kapitałowych pobiera podmiot uprawniony do prowadzenia rachunku podatnika, czyli Fundusz (zgodnie z art. 52 a ust. 6 pdof). W konsekwencji Uczestnik Funduszu nie rozlicza się indywidualnie z urzędem skarbowym, gdyż obowiązek ten wykonuje Fundusz.

Pytanie Podatnika:

Czy podatnik otrzyma zwrot nadpłaconego podatku?

2. Stanowisko wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego:

W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku możliwy jest zwrot nadpłaconego podatku lub zaliczenie go do przyszłych opłat.

3. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym:

Zgodnie z art. 5a ust. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm./- dalej updof ilekroć w ustawie mowa o funduszach kapitałowych oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne działające na podstawie przepisów o funduszach inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Definicję funduszu inwestycyjnego określa art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych /Dz. U. Nr 146, poz. 1546), zgodnie z którym fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Co do zasady fundusz inwestycyjny może być:a)otwarty- emitujący jednostki uczestnictwa orazb)zamknięty- emitujący certyfikaty inwestycyjne będące papierami wartościowymi imiennymi lub na okaziciela. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 5 updof za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się między innymi przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych. Dochód z tego źródła ustala się zgodnie z ogólną normą zawartą w art. 9 ust. 2 updof, jako nadwyżka sumy przychodów z danego źródła nad kosztami ich uzyskania. Z kolei zasady opodatkowania tego źródła dochodu reguluje art. 30a ust. 1 pkt 5 updof, zgodnie z, którym od uzyskanych dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Należy zauważyć, iż dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.
Opodatkowanie tego dochodu ma bowiem charakter ryczałtowy, a zatem podatek pobierany jest od każdej konkretnej wypłaty (zmniejszony o koszty uzyskania), niezależnie od ewentualnych wcześniejszych strat podatkowych z tego źródła przychodów. Opodatkowanie nie ma charakteru globalnego, gdzie podatek obliczony jest od podstawy opodatkowania ustalonej dla całego roku podatkowego. Ponadto dochodów opodatkowanych w formie ryczałtu nie wykazuje się w zeznaniu podatkowym. Stąd też nie można w tym przypadku obniżyć dochodu o ewentualne wcześniejsze straty z tego źródła, zarówno w przypadku dochodów z funduszy inwestycyjnych, jak i dochodów z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

Mając powyższe na uwadze, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Mokotów stwierdza, iż przedstawione przez Pana stanowisko jest nieprawidłowe.

Podobne interpretacje: