Interpretacje w temacie: Przychody z działalności gospodarczej

Ścieżka aktualnego tematu

Podmiotowość prawnopodatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej mają wyłącznie wspólnicy. Dochody ze sprzedaży środków trwałych spółki cywilnej po jej rozwiązaniu podlegają opodatkowaniu jako dochody z działalności gospodarczej.

W zaskarżonym przez Ministra Sprawiedliwości wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie z dnia 8 września 1999 r. uwzględnione zostały następujące ustalenia: Jolanta i Wiesław B. w 1995 r. (do dnia 16 marca) prowadzili działalność gospodarczą w ramach 4-osobowej spółki cywilnej "K.". O likwidacji tej działalności z dniem 16 marca 1995 r. podatnicy zawiadomili urząd ...

Przychody z działalności gospodarczej

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. Nr 926 z 1997r. ze zm.), Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 14.02.2003 r. w sprawie opodatkowania części umorzonej w 2003 r. pożyczki udzielonej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy ...

Przychody z działalności gospodarczej

Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z 26.02.2003 r. w sprawie momentu uzyskania przychodu z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego wyjaśnia: - zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób ...

Przychody z działalności gospodarczej

W odpowiedzi na Wasze pismo znak: Nr UG-3014/15/2003 w sprawie zasad stosowania kosztów i pobierania zaliczek na podatek od wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Skarbowy w Jędrzejowie wyjaśnia: Przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej są wymienione w art. 13 ...

Przychody z działalności gospodarczej

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z zapytaniem z dnia 20.05.2003 r. w sprawie ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów otrzymanej w 2003 r. z Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotacji na uzyskanie certyfikatu ISO 9001: 2000 stanowiącej zwrot ...

Przychody z działalności gospodarczej

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 15 maja 2003 r. dot. formy opodatkowania przychodów z najmu części budynku, zakup, którego stanowił podstawę do ulgi mieszkaniowej oraz możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku VAT, Urząd Skarbowy w Sandomierzu działając na podstawie art. 14 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: I. Pani przek ...

Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo znak: MOPR-Op/KO/1257/03 z dnia 14.07.2003r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, że zgodnie z art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości, urząd skarbowy na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisó ...


Czy przychód z otrzymanej zaliczki w wysokości 90 % łącznego wynagrodzenia za usługi świadczenia promocji w latach 2003-2008 można traktować jako rozliczenie międzyokresowe przychodów, zaliczając w okresach miesięcznych do przychodów podatkowych miesięczną ratę wynikającą z wystawionej faktury ?

W związku z pisemnym zapytaniem Pana złożonym dnia 11.12.2003 r., dotyczącym zaliczenia zapłaty za usługi świadczenia promocji w latach 2003-2008 do przychodów z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie informuje: Stosownie do przepisu art. 14 ust. ...

Faktura dotycząca eksportu towarów została wystawiona w grudniu 2003r, przekroczenie granicy nastąpiło w styczniu 2004r.Czy ta sprzedaż jest przychodem grudnia 2003r., czy stycznia 2004r.?

Obowiązujący do dnia 31.12.2003r. przepis art.14 ust.1d ustawy o podatku ochodowym od osób fizycznych (Dz.U.Nr.14 poz.176 z 2000r. ze zm.)stanowi, iż w przypadku wykonywania przez podatnika świadczenia na eksport,w związku z którym na podatniku ciąży obowiązek wystawienia dokumentu odprawy celnej, za datę powstania przychodu uważa się określoną w tym dokumencie i potwierdzoną przez organ celny dat ...

Generowanie strony w 16 ms