Drukuj

Podatnik jest rolnikiem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa warzyw. Przetwórstwo polega na kiszeniu kapusty i ogórków pochodzących z własnej uprawy. Pytanie: czy w sytuacji dokonania przez podatnika zakupu ogórków świeźych od innego rolnika lub też osoby prowadzącej działalność gospodarczą, które następnie poddane zostaną kiszeniu podatnik traci przedmiotowe zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tylko w zakresie tej transakcji, czy też dalsza sprzedaż ogórków kiszonych pochodzących z własnej uprawy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż jest Pan rolnikiem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa warzyw. Jest Pan podatnikiem VAT. Przetwórstwo polega na kiszeniu kapusty i ogórków pochodzących z własnej uprawy. Kapusta i ogórki kwaszone pakowane są w beczki, wiaderka oraz w torebki foliowe, następnie sprzedawane do sklepów ( osobom prawnym i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą ) na podstawie faktur VAT. Kwaszone są jedynie ogórki i kapusta pochodzące z własnej uprawy.

Wg Pana uzyskane dochody ze sprzedaży ogórków i kapusty kwaszonej podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie w/w art.21 ust.1 pkt 71 i nie ma Pan obowiązku składania miesięcznej deklaracji PIT-5, a w zeznaniu rocznym PIT-36 wykazuje przychody i koszty uzyskania przychodów w kwocie “0”. W sytuacji dokonania zakupu ogórków świeżych od innego rolnika lub też osoby prowadzącej działalność gospodarczą, które następnie podda Pan kiszeniu, to dochody ze sprzedaży tych ogórków kwaszonych wg Pana podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Wątpliwość Pana budzi fakt, czy w powyższej sytuacji traci Pan zwolnienie tylko w zakresie tej transakcji, czy też dalsza sprzedaż ogórków kwaszonych pochodzących z własnej uprawy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Uważa Pan ,iż utrata zwolnienia będzie dotyczyła tylko tej jednej transakcji.

Zgodnie z art.2 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./ przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.Działalnością rolniczą w rozumieniu przepisów w/w ustawy jest m.in. działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym)z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią,/.../.

Stosownie do art. 21 ust.1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, nie stanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa.

Zwolnienie, o którym mowa wyżej nie dotyczy więc dochodów uzyskiwanych przez osoby, które dokonują sprzedaży towarów i produktów innych niż pochodzące z własnej uprawy lub hodowli.

Zgodnie z przepisami § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów /Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm./ rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne bez zatrudnienia w nim pracowników, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz pracowników rolnych, wykonujacy działalność gospodarczą, osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli łączny przychód z tej działalności gospodarczej nie przekracza 10.000 zł w roku podatkowym, są obowiązani prowadzić księgę przeznaczoną dla tych rolników, według ustalonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w sposób określony w rozdziale 3.

W podatkowej księdze przychodów i rozchodów należy ewidencjować tylko przychody podlegające opodatkowaniu oraz koszty ich uzyskania.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny i cytowane wyżej przepisy należy stwierdzić,iż przetwórstwo warzyw prowadzone przez Pana nie mieści się w definicji działalności rolniczej zawartej w art.2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i należy je traktować jako działalność gospodarczą, z której dochody korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art.21 ust.1 pkt 71 w/w ustawy.

W związku z powyższym sprzedając w ramach działalności gospodarczej przetworzone w wyżej wymieniony sposób wyłącznie produkty pochodzące z własnej uprawy, uzyskany dochód jest zwolniony z opodatkowania i jego elementy nie podlegają rejestracji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, albowiem nie występują wówczas przychody i koszty ich uzyskania, które podlegałyby wpisowi do w/w księgi. Natomiast w przypadku zakupu ogórków świeżych od innego rolnika lub też osoby prowadzącej działalność gospodarczą,które następnie poddane zostaną kiszeniu, a później sprzedane, zwolnienie o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym nie będzie miało zastosowania. Ńie oznacza to jednakże , iż dochód uzyskany przez Pana ze sprzedaży kiszonej kapusty i ogórków pochodzących z własnej uprawy podlegać będzie opodatkowaniu.

W powyższej sprawie należałoby mieć również na uwadze art. 22 ust. 3 a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podobne interpretacje: