Drukuj

Jak należy ustalić wartość początkową pojazdu wprowadzanego do środków trwałych, stanowiącego wspólność majątkową małżonków? Czy dochód ze sprzedaży powyższego składnika majątku stanowić będzie dochód z działalności gospodarczej?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami ) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie z dnia 01.09.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje:

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż zamierza wprowadzić do ewidencji środków trwałych firmy, której jest właścicielem, samochód stanowiący wspólność majątkową Podatnika i jego małżonki. W ocenie wnoszącego zapytanie, całkowita wartość pojazdu - na dzień wprowadzenia do ewidencji środków trwałych - stanowi wartość początkową nowo wprowadzonego składnika majątku przedsiębiorstwa. Natomiast w przypadku sprzedaży powyższego, różnica pomiędzy ceną sprzedaży a aktualną wartością księgową, w opinii Podatnika, stanowić będzie dochód (stratę) z działalności gospodarczej, jedynie w sytuacji gdy zbycie nastąpi w okresie prowadzenia tej działalności.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie stwierdza, że stanowisko to jest prawidłowe jedynie w części dotyczącej ustalania wartości początkowej środka trwałego.

Do opisanego stanu faktycznego zastosowanie mają przepisy: art. 10 ust. 2 pkt 3, art. 14 ust. 2 pkt 1, art. 22g ust. 11 i art. 24. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska podatnika, uzasadnionej w sposób następujący:

Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych określone zostały w art. 22g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym szczególny tryb określania wartości początkowej składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, wynikający z prawa własności określony został w ust. 11 powołanego przepisu. Stosownie do powyższego, w razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku. Zasada ta nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących wspólność majątkową małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie.

W przedmiotowej sprawie, skoro małżonka Podatnika nie prowadzi działalności gospodarczej i nie wykorzystuje przedmiotowego samochodu do jej prowadzenia, to ujmując wskazany pojazd w ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa, za wartość początkową należy uznać całkowitą wartość samochodu, ustaloną przez podatnika na dzień wprowadzenia samochodu do ewidencji środków trwałych, ale w wysokości nie wyższej od wartości rynkowej.

Z kolei znowelizowane przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują przesłanki uznania przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia m.in. ruchomości za przychody z działalności gospodarczej. I tak z brzmienia art. 10 ust. 2 pkt 3 oraz art. 14 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy wynika, iż przychodami z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą (...) składników majątku będących:

  1. Środkami trwałymi,
  2. Składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g, nie przekracza 1500,00 zł,
  3. Wartościami niematerialnymi i prawnymi

ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, (...), nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Ponadto tut. organ wskazuje, iż sam fakt zamiaru sprzedaży samochodu nie powoduje konieczności wcześniejszego wycofania tegoż z ewidencji środków trwałych. Podstawą dokonania takiej operacji jest zawarta transakcja kupna – sprzedaży.

Natomiast dochodem ze sprzedaży składników majątku, stosownie do dyspozycji zawartej w art. 24 ust 2 pkt 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest przychód z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b, a w pozostałych przypadkach dochodem lub stratą jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tych środków i wartości.

Reasumując, wartością początkową samochodu stanowiącego wspólność majątkową, w sytuacji gdy tylko jeden z małżonków wykorzystuje powyższy do działalności gospodarczej, jest całkowita - na dzień wprowadzenia do ewidencji środków trwałych - wartość pojazdu, natomiast sprzedaż powyższego, nawet po uprzednim wycofaniu samochodu z ewidencji środków trwałych i przeznaczeniu na cele osobiste, skutkuje powstaniem przychodu z działalności gospodarczej, o ile od dnia wycofania tegoż z działalności gospodarczej nie minęło 6 lat.

Podobne interpretacje: