Drukuj

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo z dnia 9.12.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zamierza pan dokonać sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej, budynkach i budowlach dwóm osobom (prawdopodobnie po 1/3). Następnie zamierza pan zawrzeć z tymi osobami umowę spółki, do której zamierza pan wnieść swój udział w nieruchomości i budynkach oraz środki trwałe - rzeczy ruchome zakupione w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego stwierdza się, co następuje:Opodatkowanie podatkiem dochodowym sprzedaży składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej:

Odpłatne zbycie składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej stanowi przychód z tej działalności (art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Dochodem (lub stratą) ze sprzedaży składników majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością, jest różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wartością wykazaną w ewidencji środków trwałych (wartość początkowa) prowadzonej dla celów stosowania odpisów amortyzacyjnych, powiększona o wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych (art. 24 ust. 2 ww. ustawy). Zatem stanowisko pana w tej sprawie, zawarte w złożonym pytaniu jest prawidłowe.

Podobne interpretacje: