Drukuj

Czy świadczenie w roku 2004 usług związanych z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno – rentowymi oraz działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana uprawnia do korzystania z opodatkowania zryczałtywanym podatkiem dochodowym ?

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 18.10.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że:

  • ustawodawca w art. 8 ust. 1 pkt 3 lit.e ustawy z dnia 20 listopada 1998r.o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne /Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm./ wskazał , iż podatnicy osiągający przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ustawy nie mają prawa korzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.


Załącznik Nr 2 do ustawy zawiera wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Zawarty w załączniku Nr 2 do ustawy katalog usług w poz. 8 wymienia Sekcję J – usługi pośrednictwa finansowego.

W grupie tej znajdują się m.in. usługi, które są przedmiotem prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej oznaczone symbolem:

  • 67.13 - działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana
  • 67.20 – działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno- rentowymi


Powyższe oznacza, że świadczone przez Pana w roku 2004 usługi związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno – rentowymi oraz działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana wyłączają możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wyłączenie z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie uprawnia Pana do prowadzenia ewidencji „przychodów „ zgodnie z art. 15 ust. 1 w/w ustawy z dnia 20 listopada 1998r.

Jeżeli w przedstawionym piśmie stan faktyczny będzie zgodny ze stanem rzeczywistym to w/w stanowisko organu podatkowego jest prawidłowe.

Podobne interpretacje: