Drukuj

Czy sprzedaż zakładu produkcyjnego należy uznać za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 5a pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)? Czy przychód z tej sprzedaży jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czy wartość przejętych przez nabywcę zobowiązań związanych wyłącznie z prowadzeniem zakładu produkującego opakowania należy zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej wspólników spółki ? Jeśli tak, to czy jest również przychodem z działalności gospodarczej , o ile jest w ogóle przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przejęcie przez nabywcę zobowiązania do uiszczania rat leasingowych ( leasing operacyjny ) i obniżenie ceny sprzedaży o kwotę należnych do końca umowy rat ? Jak ustalić koszty uzyskania przychodu z tytułu dokonania transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie sporządzającej samodzielnie bilansu , a w szczególności czy kosztem uzyskania tego przychodu będzie wartość zbytych aktywów netto tj. wartość nabycia środków trwałych pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne , wartość w cenie nabycia towarów, surowców, produktów i półproduktów, przekazane środki zgromadzone na rachunku bankowym i należności? Jaką stawką podatku należy opodatkować przychód ze sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jako osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą do dnia 20 stycznia 2004 r. złożyliśmy wnioski o rozliczanie się z podatku dochodowego wg stawki 19%, czy taką stawkę należy również zastosować do przychodów ze sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Czy „ wartość firmy ”, o której mowa w art.22 g ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawarta w cenie zbywanego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części jest przychodem z działalności gospodarczej ? Czy w tym przypadku występują koszty uzyskania tego przychodu , czy też przychód ten jest w całości dochodem z tego źródła ?

Sprzedaż przedsiębiorstwa nie jest odrębnym źródłem przychodu zdefiniowanym w art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm. ). Sprzedaż przedsiębiorstwa oznacza zbycie składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Uzyskany z tej sprzedaży przychód należy zaliczyć do wymienionego w art. 10 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym przychodu z działalności gospodarczej. Mając na uwadze szczegółowo zdefiniowane w art. 14 ustawy przychody z tego źródła w przedmiotowej sprawie będą miały zastosowanie przede wszystkim przepisy art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy , w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2004 r. , zaliczające do przychodów z działalności przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku będących: a) środkami trwałymi, b) składnikami majątku , o których mowa w art. 22 d ust.1 , z wyłączeniem składników których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,c) wartościami niematerialnymi i prawnymi - ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b) , spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , z zastrzeżeniem ust. 2c ; przy określeniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Powyższe uregulowanie oznacza , że przychodem ze zbycia tych składników będą kwoty należne w wartości wyrażonej w cenie określonej w umowie , pomniejszone o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny , znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw , przychód ten określa organ podatkowy. Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku , o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 , wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej , jest przychód z odpłatnego zbycia składników majątku , o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit b) , a w pozostałych przypadkach dochodem lub stratą jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a:1) wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , z zastrzeżeniem pkt 2 , powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych , o których mowa w art. 22h ust.1 pkt 1 , dokonanych od tych środków i wartości lub2) wartością wynikającą z dokumentu stwierdzającego nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie , którego wartość początkową dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych ustalono zgodnie z art., 22g ust.10 , powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych , o których mowa w art. 22 h ust.1 pkt 1 , dokonanych od tego prawa lub udziału w takim prawie.

Warto zauważyć , że w obowiązującym w 2004 roku stanie prawnym na podstawie przytoczonego przepisu art. 14 ust.2 pkt 1 ustawy do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się składników majątku niezaliczanych do środków trwałych ze względu na przewidywany okres ich używania krótszy niż rok oraz wyposażenia o wartości do 1500 zł. W przypadku wystąpienia takich składników w momencie sprzedaży przedsiębiorstwa będzie miał zastosowanie przepis art. 10 ust.1 pkt 8 lit.d ustawy dotyczący przychodu z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych przed upływem pół roku , licząc od końca miesiąca , w którym nastąpiło nabycie. Gdy okres pomiędzy sprzedażą a nabyciem składników nie zaliczonych na podstawie art. 14 ust.2 pkt 1 do przychodów z działalności będzie odpowiednio długi – przychód podatkowy nie powstanie.

Sprzedaż składników majątku obrotowego i praw majątkowych wynikających z zawartych przez Spółkę umów o ile warunki tych umów nie ograniczają zmiany użytkownika , związanych z działalnością zbywanego przedsiębiorstwa jest przychodem z działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust.1 ustawy a koszty uzyskania przychodu w tym zakresie ustalane są na ogólnych zasadach określonych w przepisach art. 22 ust.1 i art. 23 ustawy. Na ogólnych zasadach kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży składników majątku przedsiębiorstwa będą koszty obsługi prawnej , rzeczoznawców , koszty opinii i ekspertyz związane z transakcją , a także podatek od czynności cywilno-prawnych o ile wydatek ten poniesie Spółka.

Co do pytania , czy jest przychodem z działalności „wartość firmy” , o której mowa w art. 22 g ust.2 ustawy o podatku dochodowym jest ono o tyle niezrozumiałe , że pojęcie wartości firmy wystąpi ewentualnie o nabywcy przedsiębiorstwa . Jak stanowi przytoczony przepis jest to różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego przedsiębiorstwa. Zdefiniowane w art. 5a pkt 2 pojęcie składników majątkowych – oznacza aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości pomniejszone o przejęte długi funkcjonalne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy , o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia.Nie można więc rozpatrywać „wartości firmy „ jako odrębnego składnika majątku zbywanego przedsiębiorstwa. Będzie ta wartość wynikać z ceny zbycia poszczególnych składniku majątku , a koszty uzyskania przychodu z ich sprzedaży będą ustalane indywidualnie.

Zgodnie z dokonanym przez wspólników Spółki wyborem opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej 19% stawką podatku na podstawie art.30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , uzyskany dochód ze sprzedaży składników majątku zaliczony na podstawie art.14 ust.1 i ust.2 do przychodów z działalności gospodarczej będzie opodatkowany według tej stawki.Opodatkowanie według powyższej stawki nie będzie miało zastosowania do sprzedaży składników rzeczowych o wartości mniejszej niż 1500 zł i tych, które ze względu na przewidywany okres używania nie zostały zaliczone do środków trwałych . Jak wcześniej wyjaśniono , jeżeli powstanie dochód do opodatkowania w tym zakresie na podstawie art.10 ust. 1 pkt 8 lit.d ustawy , będzie on podlegał opodatkowaniu według skali podatkowej na ogólnych zasadach , jako dochód z odrębnego źródła przychodu.

Podobne interpretacje: