Drukuj

Czy otrzymane po zakończeniu działalności spółki, koszty procesu oraz odsetki od nieterminowych zapłat za wystawione faktury będą stanowiły przychód spółki i w jakim terminie należy go rozliczyć?

Zlikwidowanie spółki nie zmienia kwalifikacji źródła uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej) uważa się kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług za przychód z tej działalności uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Według art. 14 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek.

Zgodnie z kolei z art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie zalicza się zwróconych innych wydatków nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

W świetle powołanych wyżej przepisów, należy stwierdzić, iż odsetki otrzymane z tytułu nieterminowych zapłat za sprzedane towary stanowią przychód z działalności gospodarczej. Jeżeli koszty procesu zostały zaliczone przez spółkę do kosztów uzyskania przychodów, to kwota zwróconych kosztów stanowić będzie również przychód z działalności gospodarczej.

Wobec powyższego, jeżeli ww. należności wpłynęły na konto firmy w styczniu 2004 r., każdy z byłych wspólników powinien złożyć w terminie do dnia 20 lutego 2004 r. deklarację na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc styczeń 2004 r. (PIT-5).

Podobne interpretacje: