Drukuj

Czy uruchomienie pakowni jaj w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej w zakresie hodowli drobiu nieśnego – kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) stanowi odrębną działalność gospodarczą i czy stwarza obowiązek odrębnego rozliczania się w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku VAT poza podatkiem z działów specjalnych produkcji rolnej?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z zapytaniem pana z dnia 20.09.2004 r. (data wpływu 23.09.2004 r.) dotyczącym prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w zakresie hodowli drobiu nieśnego (produkcja jaj konsumpcyjnych) i związaną z nim nowo uruchomioną pakownią jaj, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu informuje:

Jednym ze źródeł przychodu są wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) działy specjalne produkcji rolnej. Działami specjalnymi produkcji rolnej zgodnie z art. 2 ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin in vitro, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomografów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Pan prowadzi działy specjalne produkcji rolnej w zakresie hodowli drobiu nieśnego – kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) i z tego tytułu płaci pan podatek dochodowy wynikający z decyzji PIT-7 w sprawie zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej wydanej na podstawie złożonej deklaracji PIT-6 na 2004 r. W związku z rosnącymi wymaganiami rynku uruchomił pan pakownię jajek, która zgodnie z oświadczeniem służyć będzie tylko potrzebom wynikającym z prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej w zakresie hodowli drobiu nieśnego – produkcji jaj konsumpcyjnych. W dniu 28.08.2004 r. dokonał pan wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez organ gminy - E. Wpis został dokonany w związku z wymogami weterynarii.

Pakowanie jajek wyprodukowanych wyłącznie na pana fermie nie powoduje ich przetworzenia w związku z tym nie stanowi działalności gospodarczej obok prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej i nie wystąpi w tym przypadku obowiązek odrębnego rozliczania się w podatku dochodowym od osób fizycznych poza podatkiem z działów specjalnych produkcji rolnej oraz obowiązek odrębnego rozliczania się z podatku VAT. W przypadku rozpoczęcia pakowania jajek wyprodukowanych na innych fermach przychód uzyskany z tego tytułu podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Tym samym przedstawione przez pana własne stanowisko w tej sprawie jest prawidłowe.

Podobne interpretacje: