Drukuj

Przychody z działalności gospodarczej

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. Nr 926 z 1997r. ze zm.), Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 14.02.2003 r. w sprawie opodatkowania części umorzonej w 2003 r. pożyczki udzielonej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie wyjaśnia:

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) w brzmieniu nadanym na podstawie art. 1 pkt 10 lit. b ustawy z 09.11.2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr. 104, poz. 1104), przychodami z działalności gospodarczej jest wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 6 w tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy.

Na mocy ustawy z dnia 09.11.2000 r. skreślono w tym przepisie obowiązujące do końca 2000 r. wyłączenie z przychodów z tytułu działalności gospodarczej umorzonych pożyczek z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ustawa z dnia 09.11.2000 r. weszła w życie z dniem 01.01.2001 r. i ma zastosowanie do opodatkowania dochodów (strat) uzyskanych od tego dnia - art.8 tej ustawy.

W świetle powyższego od 2001 r. umorzone pożyczki z PFRON stanowią przychód podatnika z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu.

Równocześnie tut. Urząd podkreśla, że w świetle orzecznictwa NSA dochód z umorzenia pożyczki (bez znaczenia jest termin, w którym pożyczki udzielono), powstaje w momencie umorzenia pożyczki, a tym jest z kolei data złożenia przez wierzyciela oświadczenia woli o zwolnieniu z długu (umorzenie całości lub części pożyczki) np. wyrok NSA z dnia 13 lutego 1996r. sygn. akt SA/Sz 1398/95.

Z załączonego do zapytania pisma z dnia 19.01.2003 r. znak MOPR/REH/74/03 wynika, że Prezydent Miasta Kielc umorzył Pani 50% nie spłaconej pożyczki z PFRON wraz z odsetkami - łącznie 15.225,00zł. W związku z powyższym kwota ta stanowi przychód w m-cu styczniu 2003 r. z prowadzonej działalności gospodarczej.

Podobne interpretacje: