Drukuj

Czy po przejściu na emeryturę chcąc uruchomić działalność gospodarczą można wybrać formę opodatkowania (podatek liniowy), jeżeli będę wykonywać działalność - agencja ubezpieczeniowa, a byłam zatrudniona w X. SA ?

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek


postanawia


uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym dnia 07.01.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, jako nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, iż od 1976 roku jest Pani zatrudniona w X. S.A. na umowę o pracę do 28.01.2005 roku. Od 01.02.2005 r. przechodzi Pani na emeryturę i będzie Pani prowadziła agencję ubezpieczeniową dla X. S. A.. W związku z powyższym zwraca się Pani z zapytaniem, czy w świetle obowiązujących przepisów może być Pani opodatkowana podatkiem liniowym. Zdaniem Pani jest taka możliwość.

Zgodnie z art. 9 a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatnicy z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30 c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Art. 30 c ww. ustawy stanowi, iż podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych przez podatników o których mowa w art. 9 a ust. 2, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30 d i art. 44 ust. 4, wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku. Natomiast art. 9 a ust. 3 ogranicza stosowanie stawki 19%w ten sposób, że jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden wspólników: 1. wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub 2. wykonywał lub wykonuje w roku podatkowymw ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30 c i jest obowiązany do złożenia właściwych deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku i wpłacania zaliczek obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Z analizy stanu faktycznego przedstawionego przez Panią we wniosku wynika, iż będzie Pani wykonywała usługi w zakresie agencji ubezpieczeniowej na rzecz byłego pracodawcy tj. X.S.A.. Zatem funkcja jaką Pani wykonywała w byłym zakładzie pracy będzie tożsama z usługami jakie Pani ma zamiar wykonywać w ramach prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej co wyklucza możliwość skorzystania z opodatkowania 19% podatkiem liniowym. Jednocześnie organ podatkowy informuje, że powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Podobne interpretacje: