Drukuj

Prowadzę działalność gospodarczą obejmująca także wynajem nieruchomości na własny rachunek. W grudniu 2004r. przed upływem pięciu lat od nabycia, sprzedałam wykorzystywane w tej działalności prawo wieczystego użytkowania działki gruntu i znajdujące się na tej działce budynki niemieszkalne objęte odpisami amortyzacyjnymi. Z racji wykonywanej działalności gospodarczej opłacam podatek dochodowy od osób fizycznych na ogółnych zasadach według stawki liniowej. Czy przychód z tej sprzedaży będzie u mnie stanowił przychód z działalności gospodarczej?

Postanowienie

Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U.nr 8, poz. 60 z 2005r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.02.2005r. postanawia uznać Pani stanowisko zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji stosowania przepisów prawa podatkowego za prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 18.02.2005 r. zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie indywidualnej.

Wypełniając dyspozycje art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U.nr 8, poz. 60 z 2005r.) w przedstawionym przez Panią stanie faktycznym i prawnym, obowiązującym w dniu zaistnienia zdarzenia, stanowisko zawarte we wniosku uznaję za prawidłowe. W myśl znowelizowanego od dnia 1 stycznia 2004r. przepisu art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz.U.Nr 14, poz. 176 z 2000r. z póź.zm.) do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą następujących składników majątku o charakterze „niemieszkalnym”:

– środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – ujętych w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
– składników majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g, nie przekracza 1.500zł.

Jak wynika z pytania, w miesiącu grudniu 2004r. sprzedała Pani nieruchomość będącą przedmiotem wynajmu przed upływem 5 lat od nabycia. Konkretnie była to sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki i znajdujących się na nim budynków, które były objęte odpisami amortyzacyjnymi. Dodatkowo podkreśliła Pani, że nie były to budynki mieszkalne.

W tym stanie rzeczy nie podlega wątpliwości, że sprzedaż zarówno budynków , jak i gruntów wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej, stanowi przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w cyt. wyżej art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponieważ w 2004r. prowadziła Pani samodzielną działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem według 19% stawki, dochód uzyskany z odpłatnego zbycia w/w środków trwałych opodatkowuje Pani podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg wybranej przez siebie stawki 19-procentowej określonej w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Panią i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia i nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona lub uchylona wyłącznie w drodze decyzji w określonym trybie ( art. 14a § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).

Mając powyższe na uwadze postanawiam jak w sentencji postanowienia.

Podobne interpretacje: