Drukuj

Czy właściwą do określenia wysokości przychodu z tytułu nieodpłatnego użytkowania budynku jest ekspertyza wykonana przez licencjonowanego pośrednika obrotu nieruchomościami?

P O S T A N O W I E N I E
Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz.60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie po rozpatrzeniu wniosku , złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 08 lutego 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w kwestii
– czy właściwą do określenia wysokości przychodu z tytułu nieodpłatnego użytkowania budynku jest ekspertyza wykonana przez licencjonowanego pośrednika obrotu nieruchomościami
-stwierdza, iż stanowisko podatnika w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe

U Z A S A D N I E N I E
Stosownie do postanowień art. 14a §1 i §2 ustawy – Ordynacja podatkowa Naczelnik Urzędu Skarbowego na pisemny wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Składajac przedmiotowy wniosek podatnik jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie.

Korzystając z powyższego przepisu wnioskiem złożonym w tutejszym Urzędzie Skarbowym w dniu 08 lutego 2005r. wystąpił Pan o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w kwestii prawidłowego określenia wysokości przychodu z tytułu nieodpłatnego użytkowania budynku na podstawie ekspertyzy wykonanej przez licencjonowanego pośrednika obrotu nieruchomościami. Do wniosku podatnik dołączył umowę użyczenia na bezpłatne użyczenie budynku – pralni od dnia 01.01.2005r. na czas nieokreślony, jak również opinię ekspercką dotyczącą oceny rynkowej wartości czynszu i cen nieruchomości wykonaną przez licencjonowanego pośrednika obrotu nieruchomościami z dnia 20.01.2005r.

OPIS STANU FAKTYCZNEGO
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie :prania i czyszczenia wyrobów włókienniczych i futrzarskich,przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych(catering) Do prowadzenia działalności gospodarczej podatnik korzysta z użyczonego nieodpłatnie od firmy X budynku na mocy umowy z dnia 21.12.2004r. Z treści umowy wynika, iż w/w budynek użytkowany jest bezpłatnie na czas nieoznaczony. Ponadto bez zgody użyczającego strona nie może budynku ani znajdujących się w nim lokali podnająć ani użyczyć osobom trzecim. Wnioskodawca zobowiązany jest również po wygaśnięciu umowy do jego zwrotu w stanie nie pogorszonym z uwzględnieniem normatywnego zużycia. Jednocześnie odpowiada ona za normalne zużycie tj.eksploatację budynku oraz ponosi koszty utrzymania tego obiektu.Budynek strona przyjęła w dniu 01.01.2005r. protokołem zdawczo-odbiorczym i od tej pory prowadzi w nim działalność gospodarczą. Z tytułu nieodpłatnego użyczenia przedmiotowego budynku podatnik uzyskuje przychód z nieodpłatnych świadczeń, zaliczany do przychodów z działalności gospodarczej. Wartość tego przychodu ustala się w wysokości równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w przypadku zawarcia umowy najmu tego budynku.

W celu ustalenia wartości pieniężnej z tytułu użyczenia budynku w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, podatnik zlecił sporządzenie ekspertyzy przez licencjonowanego pośrednika obrotu nieruchomościami na temat cen wynajmu budynków o podobnych funkcjach i metrażu znajdującymi się w najbliższej okolicy. Opinia ekspercka dotycząca w/w budynku została sporządzona 20.01.2005r. Autor w/w opinii jest właścicielem Agencji Obrotu Nieruchomościami, działającej na rynku od 13 lat i specjalizującej się w obrocie powierzchniami magazynowo-biurowymi. Wysokość przychodu wynikającą z w/w opinii podatnik dolicza do wysokości przychodu z działalności gospodarczej.

STANOWISKO PODATNIKA
W związku z przedstawionym wyżej stanem faktycznym podatnik stoi na stanowisku, iż wysokość przychodu z tytułu nieodpłatnego użytkowania budynku na podstawie sporządzonej w/w ekspertyzy jest ustalona właściwie.

OCENA PRAWNA STANOWISKA WNIOSKODAWCY
Zgodnie z zasadą wyrażoną w art.14 ust.1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (jednolity tekst z 2000r. Dz.U. Nr 14 poz.176 z późn.zm.) za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Ust.2 pkt.8 w/w artykułu do katalogu przychodu z działalności gospodarczej zalicza także wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art.11 ust.2-26, z wyjątkiem otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów od spadków i darowizn.

W myśl art. 11 ust. 2a pkt. 3 w/w ustawy jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku to wartość tego przychodu powinna być ustalona w wysokości równowartości czynszu jaki przysługiwałby w przypadku zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku.Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w pozostałych artykułach nie określa jednak w jaki sposób podatnik i na podstawie jakich dokumentów podatnik winien ustalić cenę nieodpłatnego świadczenia tj. równowartość czynszu płaconego przy umowach najmu.W tym temacie ustawa również nie stanowi, by ewntualny hipoteczny czynsz był wyceniony przez określony podmiot do tego celu uprawniony tj. przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego.

Z umowy użyczenia zawartej w dniu 21.12.2004r. w Warszawie na czas nieokreślony wynika, że podatnik użytkuje budynek bezpłatnie zgodnie z postanowieniami art.710-719 kodeksu cywilnego. Budynek został przejęty w dniu 01.01.2005r. protokołem zdawczo-odbiorczym i od tej daty podatnik prowadzi w nim działalność gospodarczą – usługi pralnicze. Ustalenie hipotetycznego czynszu za użytkowany nieodpłatnie budynek wnioskodawca zlecił licencjonowanemu pośrednikowi obrotu nieruchomościami który działa na rynku nieruchomości od 13 lat i specjalizuje się w obrocie powierzchniami magazynowo-biurowymi.Ekspertyza ta dotyczy cen rynkowych wartości czynszu i cen nieruchomości znajdujących się w Warszawie przy ul.17 Stycznia 39. Powyższa opinia została sporządzona w dniu 20.01.2005r. na podstawie poziomu cen nieruchomości z grudnia 2004r. zlokalizowanych w promieniu 20 km.od centrum Warszawy.

W świetle przytoczonych wyżej przepisów oraz przedstawionego stanu faktycznego, przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia wynikający z bezpłatnego użyczenia budynku, o którym mowa wyżej, może zostać określony na podstawie ekspertyzy dokonanej przez licencjonowanego pośrednika obrotu nieruchomościami.

PODSTAWA PRAWNA
Oceny prawnej stanowiska wnioskodawcy dokonano na podstawie niżej wyszczególnionych przepisów, według stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzeń opisanych w stanie faktycznym:-art. 11 ust.2a pkt.3 i art.14 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst z 2000r. Dz.U. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.),- art.710-719 ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeksu Cywilnego (Dz.U.Nr 16 poz.93 z późn.zm.)

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie ul. A. Felińskiego 2b w terminie 7 dni od daty jego doręczenia ( art.14a §4 w zwiazku z art.236 Ordynacji podatkowej),Interpretacja zawarta w niniejszym postanowieniu nie jest wiążaca dla podatnika (art.14 b §1 Ordynacji podatkowej).Interpretacja przedstawiona wyżej jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia (art.14 b §2 Ordynacji podatkowej).

Podobne interpretacje: