Drukuj

Czy wynajem pokoi gościnnych na podstawie umowy z biurem turystycznym podlega opodatkowaniu, jeśli tak to na jakich zasadach?. Jakie obowiązują terminy płatności podatku, jakie należy wypełniać formularze, w jakiej wysokości i gdzie należy uiszczać podatek? Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z zakupem pościeli, ręczników, obrusów, środków piorących, środków higienicznych, środków dezynfekcyjnych, telefonu komórkowego oraz wydatki związane z malowaniem pokoju i wymianą okien?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Śródmieście działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo z dnia 12.08.2003 r., uzupełnione pismem z dnia 01.09.2003 r. w sprawie:
1) opodatkowania dochodów z wynajmu pokoi,
2) terminów i wysokości wpłaty należnego podatku, rodzaju składanych formularzy podatkowych, określenia organu podatkowego, do którego należy uiścić podatek,
3) zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup pościeli, ręczników, obrusów, środków piorących, środków higienicznych, środków dezynfekcyjnych, telefonu komórkowego oraz malowanie pokoju i wymianę okien
wyjaśnia co następuje:

1) Umowa najmu jest umową, na podstawie której wynajmujący oddaje najemcy do używania rzecz (także lokal mieszkalny lub użytkowy) na czas oznaczony lub nieoznaczony w zamian za umówiony czynsz. Umowa najmu lokalu mieszkalnego, w świetle art. 5, ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, może być zawarta wyłącznie na czas nieoznaczony lub oznaczony, ale nie krótszy niż 3 lata.

Z Pani pisma oraz z przedłożonej umowy współpracy z Biurem Turystyki i Zakwaterowania X wynika, że wynajmowane pokoje wykorzystywane są na pobyt doraźny, krótkotrwały. Wynajem pokoi na cele krótkiego zakwaterowania jest działalnością gospodarczą i zgodnie z Polską Kwalifikacją Działalności jest zakwalifikowana do sekcji G, podklasa 55.23.Z jako pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane i obejmuje ona: zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach, gospodarstwach wiejskich, pokojach gościnnych, domkach letniskowych oraz w innych miejscach krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowanych.

Wynajem pokoi na cele krótkotrwałego zakwaterowania podlega wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, którego należy dokonać w Urzędzie Miasta Krakowa oraz podlega wpisowi do Urzędu Statystycznego celem nadania numeru Regon.

Wynajem pokoi na cele krótkotrwałego zakwaterowania podlega opodatkowaniu:
- na zasadach ogólnych
- w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub
- w formie karty podatkowej
W związku z tym, że od dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej nie złożyła Pani oświadczenia o wyborze formy opodatkowania w formach zryczałtowanych, winna Pani opłacać podatek na ogólnych zasadach. Zgodnie z § 10, ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2002 r. Nr 219, poz. 1837) podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika o prowadzeniu księgi w terminie do 20 dni od daty jej założenia.

2) Obowiązek wpłacenia zaliczki zgodnie z art. 44, ust. 3, pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (w roku 2003 jest to kwota 2.789,89 zł). Zatem jeśli kwota ta została przekroczona, to winna Pani złożyć deklarację PIT-5 za miesiąc, w którym została ona przekroczona i zapłacić podatek obliczony według skali określonej w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaliczki miesięczne za okres od stycznia do listopada uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni i w tym samym terminie składa się deklarację PIT-5. Zaliczkę za miesiąc grudzień w wysokości należnej za listopad uiszcza się w terminie do 20 grudnia, bez składania deklaracji.

Natomiast po zakończeniu roku 2003, w terminie do 31 kwietnia 2004 r. należy złożyć zeznanie PIT-36, rozliczając się z dochodów osiągniętych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej i emerytury.

Należny podatek należy wpłacić na konto lub w kasie urzędu skarbowego.
3) Zgodnie z art. 22, ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Kosztem uzyskania przychodów jest więc wydatek, który ma bezpośredni lub pośredni związek z uzyskiwanym przychodem i na podatniku spoczywa ciężar wskazania, że poniesiony wydatek ma związek z prowadzoną działalnością, a także, że został poniesiony w celu osiągnięcia przychodu. Podatnik chcąc zarachować w ciężar kosztów jakiś wydatek musi udowodnić fakt poniesienia tego wydatku oraz wykazać, iż został on poniesiony w celu uzyskania tego przychodu.

Wymienione przez Panią wydatki poniesione w związku z krótkotrwałym zakwaterowaniem, tj. zakup pościeli, ręczników, obrusów, środków piorących, środków higienicznych, środków dezynfekcyjnych oraz zakup telefonu komórkowego, można zatem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem, że mają one związek z uzyskiwanym przychodem z wynajmu pokoi. Malowanie pokoju i wymiana okien będą stanowiły koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem, że zostały one poniesione w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej i nie będą stanowiły podstawy do odliczenia w zeznaniu rocznym wydatków poniesionych na remont budynku lub lokalu mieszkalnego.

Podobne interpretacje: