Drukuj

Czy kwota ze sprzedaży udziału we współwłasności samochodu będącego składnikiem majątku w likwidowanej spółki cywilnej stanowić będzie przychód z działalności gospodarczej, a koszty związane z jego uzyskaniem będą stanowiły niezamortyzowaną wartość samochodu?

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na pismo z dnia 28 marca 2003 r. (wpływ 17.04.2003 r.), uzupełnione pismami z dnia 8 kwietnia i 15 maja 2003 r. w sprawie określenia wysokości przychodów i kosztów z tytułu sprzedaży udziału we współwłasności samochodu - wyjaśnia, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 14, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) - dalej u.p.d.o.f. - przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej, a zatem kwota uzyskana ze sprzedaży udziału we współwłasności samochodu stanowić będzie przychód z działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 24, ust. 2 u.p.d.o.f. dochodem (stratą) z odpłatnego zbycia składników majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością jest różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży a ich wartością wykazaną w ewidencji środków trwałych, powiększona o wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

Z przytoczonego stanu faktycznego wynika, iż samochód został nabyty przezPana X oraz Pana Y jako wspólników spółki cywilnej i stanowił środek trwały spółki. W 2002 r. Pan Y wystąpił ze spółki oddając swój udział we współwłasności samochodu do użytkowania dla spółki na podstawie zawartej umowy najmu.

Określając wysokość kosztów związanych z uzyskaniem przychodu ze sprzedaży przedmiotowego samochodu uwzględnić należy fakt, iż sprzedaż obejmuje udział w wysokości 50% własności samochodu. Zatem „wartość wykazana w ewidencji środków trwałych”, o której mowa w art. 24, ust. 2 u.p.d.o.f. stanowić winna również 50% wartości początkowej wykazanej w ewidencji środków trwałych spółki, przy określeniu wysokości kosztów winno zostać uwzględnione 50% odpisów amortyzacyjnych dokonanych w okresie działania spółki w powyższym składzie osobowym.

Po wystąpieniu Pana Y ze spółki, pomimo oddania przez niego swej „części samochodu” w użytkowanie spółce, wartość początkowa stanowiąca podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych obejmowała jedynie 50% wartości samochodu (art. 22g, ust. 11 u.p.d.o.f.) i od tej wartości początkowej dokonywane winny być odpisy amortyzacyjne.

Podsumowując powyższe - określając wysokość kosztów uwzględnić należywartość początkową odpowiadającą 50% wartości samochodu oraz 1/2 odpisów amortyzacyjnych dokonywanych w okresie działania spółki i odpisy amortyzacyjne dokonane po wystąpieniu ze spółki Pana Y.

Podobne interpretacje: